راي شماره : 334 – 31/05/1346

راي شوراي عالي ثبت
عده اي تقاضاي ثبت دوقطعه زمين راكرده اندكه پس ازپذيرش تقاضاو اعتراض عده اي ديگرورجوع به دادگاه به تراضي به داوري ارجاع شدونصف به متقاضيان ونصف ديگربه معترضان تعلق گرفت .قبل ازصدورراي داورودرموقع قانوني اعتراض به ثبت مذكور،عده ديگري هم به تقاضاي ثبت مذكوراعتراض كردندكه به دادگاه ارجاع شدوحكم نهائي به مالكيت معترضان اخير(پس از صدورراي داوربشرح مذكور)صادرگرديد.بين راي دادگاه وراي داورتعارض وجودداردوهردولازم الاجراهستند(ماده 661-662قانون آئين دادرسي مدني ).
محكوم لهم درحكم دادگاه تقاضاي صدورسندمالكيت ازثبت محل كردند كه بعلت تعارض دولازم الاجراوتقدم تاريخ راي داوركسب دستورشد:
راي مورخ 31/5/46شورا:
“موضوع محتاج به رسيدگي قضائي است “.
* سابقه *

***
شرح – باتوجه به راي 332كه رويه فعلي شورااست شايدبه اقتضاقياس گفته شودكه راي داوربايداجراشود.لكن قياس مع الفارق است زيراباتوجه به ماده 657 قانون آئين دادرسي مدني وطبع داوري معلوم است ك رسيدگي دادگاه عميق ترازرسيدگي داوراست وبه همين جهت شوراازترجيح راي داور برحكم دادگاه خودداري ورسيدگي رادرصلاحيت دادگاه تشخيص داده است .
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن صفحه 430-431
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي