راي ديوان عالي كشور
اگرطرفين دعوي قضيه رابه داوري ارجاع كنندولي پس ازصدورراي داوران خودطرفين موضوع راصلحاخاتمه دهنددادگاه نمي تواند(به استدلال اينكه تحقق امضاي صلحنامه درخارج مناط اعتبارآن نيست زيراامضاكنندگان درنزددادگاه به اجراي مفادآن رضايت نداده اندوگفته اندبرخلاف ميل ورضاي آنهاتنظيم گرديده )صلح داوران رامعتبرشناسدزيرابعدازاقراراطراف امر به امضاي سندي كه مبني است برالغاي صلح هيئت داوران دادگاه بايستي اثر اقرارمزبورراازاين حيث منظورنموده باشد.
حكم شماره 1917-31/6/21شعبه 3

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال 1311 تاسال 1330
تاليف : احمدمتين
اسفندماه 1330