مباحث داوری در قانون داوری تجاری بین المللی ایران و مقررات داوری آنسیترال و مقررات داوری icc به صورت خلاصه ارایه گردیده است:
1-تعداد داورانی كه طرفین می توانند انتخاب كنند
الف) در قانون داوری تجاری بین المللی ایران 1376 : محدود نیست ( ماده 10)
ب)در مقررات داوری آنسیترال 1980: یك یا سه نفر ( ماده 5) ولی چون مقررات امری نیست می توان بر خلاف آن توافق كرد ( بند 1 ماده 1)
ج) در مقررات داوری icc 1998 : یك یا سه نفر ( بند 2 ماده 8)
2- تعداد داوران در صورت سكوت طرفین
الف) در قانون داوری تجاری بین المللی ایران 1376 : سه نفر (ماده 10)
ب)در مقررات داوری آنسیترال 1980: سه نفر ( ماده 5)
ج) در مقررات داوری icc 1998 : یك نفر ( بند 2 ماده 8)
3- انتخاب داورها ( سه نفر)
الف) در قانون داوری تجاری بین المللی ایران 1376 : هر طرف یك داور و دو داور نفر سوم را انتخاب می كنند ( بند الف قسمت دوم ماده 10)
ب) در مقررات داوری آنسیترال 1980: هر طرف یك داور و دو داور نفر سوم را انتخا ب می كنند ( بند 1 ماده 7)
ج) در مقررات داوری icc 1998 :هر طرف یك داور و داور سوم را خود دیوان انتخاب می كند مگر به گونه ی دیگری توافق شود.( بند 4 ماده 8)
4- انتخاب داور خاص طرف
الف ) در قانون داوری تجاری بین المللی ایران 1376 : دادگاه عمومی مركز استان كه مقر داوری درآن است و در صورت عدم تعیین مقر داوری دادگاه عمومی تهران صالح خواهد بود ( بند 3 ماده 11)
ب) در مقررات داوری آنسیترال 1980: دبیر كل دیوان مقام ناصب را مشخص كرده و مقام ناصب ، داور را تعیین می كند( بند 2 ماده 7)
ج) در مقررات داوری icc 1998 : نصب داور بر عهده دیوان داوری است ( بند 4 ماده 8)
5- شرایط داوران:
الف) در قانون نجاری بین المللی ایرن 1376: الف : بی طرفی و استقلال داور ، ب : رعایت شرایط طرفین
ب) در مقررات داوری آنسیترال 1980: الف بی طرفی و استقلال داور ، ب: رعایت شرایط طرفین
ج) در مقررات داوری icc 1998 : الف : بی طرفی و استقلال داور ، ب: رعایت شرایط طرفین

6-تابعیت داورها:
الف: انتخاب طرفین
الف:در قانون تجاری بین المللی ایران 1376 : 1- قبل از بروز اختلاف طرف ایرانی نمی تواند داوری را انتخاب كند كه تابعیت آن با تابعیت طرف اختلاف یكی باشد ( بند 1 ماده 11) 2- بعد از بروز اختلاف : محدودیتی وجود ندارد ( بند 1 از ماده 11)
ب) در مقررات داوری آنسیترال 1980 : هیچ محدودیتی وجود ندارد
ج) در مقررات داوری icc 1998 : هیچ محدودیتی وجو ندارد.

ب) انتخاب مقام ناصب
الف) در قانون داوری تجاری بین المللی ایران 1376 : دادگاه ( مقام ناصب)
ب) در مقرات داوری آنسیترال 1980: دبیر كل دیوان داوری لاهه مقام ناصب را تعیین و مقام ناصب ، داور را مشخص می كند.
ج) در مقررات داوری icc 1998 : خود icc داور را تعیین می كند.
7- محدودیت مقام ناصب
الف) در قانون داوری تجاری بین المللی ایرن 1376 : باید بر طبق موافقت نامه و با رعایت بی طرفی كامل عمل كرده و تلبعیت سر داور با تایعیت طرفین ( اختلاف) یكی نباشد( بند 4 ماده 11)
ب) در مقررات داوری آنسیترال 1980 : توصیه می كند كه تابعیت طرفین یكی نبوده ولی اجباری نیست( بند 4 ماده 6)
ج) در مقررات داوری icc 1998 : نمی تواند تابعیتشان یكی باشد ولی در صورت مصلحت می تواند با تابعیت یكسان انتخاب كند مگر اینكه یكی از طرفین اعراض كنید( بند 5 ماده 9) به عبارت دیگر امكان انتخاب با تابعیت واحد را پذیرفته در صورت وجود مقتضی و عدم اعتراض.
8- موارد جرح داورها
الف) در قانون داوری تجاری بین المللی ایران 1376: الف – بر خلاف شروط مقرر در توافق داوری ، انتخاب شده باشد . ب- اوضاع و احوالی باشد كه استقلال و بی طرفی آن را زیر سوال ببرد ( بند 1 ماده 12)
ب) در مقررات داوری آنسیترال 1980: شك و تردید موجه نیست به بی طرفی با استقلال داور ( بند 1 ماده 10)
ج) در مقررات داوری icc 1998 : ادعای عدم استقلال یا سایر علل ( بند 1 ماده 11)
9- تشریفات جرح
الف ) در قانون تجاری بین المللی ایران 1376 : الف- در صورت توافق طرفین در مورد تشریفات جرح مطابق توافق عمل می شود ( بند 1 ماده 13) ب- ابتدا خود هیات داوری می تواند رسیدگی كند مگر اینكه داور مورد جرح استعفا داده یا طرف مقابل جرح را بپذیرد و او را تغییر دهد ( بند 2 ماده 13) ج- در صورت رد جرح از سوی هیات داوری می تواند به دادگاه اعتراض كند ( بند 3 از ماده 13)
ب) در مقرات داوری آنسیترال 1980: در صورت عدم پذیرش جرح از سوی طرف دیگر و همچنین در صورتی كه داور مورد اعتراض از سمت خود كناره گیری نكند به ترتیب زیر اتخاذ تصمیم خواهد شد :
الف-انتصاب اولیه توسط مقام منصوب كننده باشد ، توسط همان مقام ، ب- انتصاب اولیه توسط مقام مزبور نبوده ولی قبلا” مقام منصوب كننده ای تعیین شده ، توسط همان مقام ، ج- در سایر موارد مقام منصوب كننده ای كه بر طبق ماده 6 تعیین شده ، اتخاذ تصمیم خواهد شد ( بند 1 ماده 12) در صورت پذیرش جرح برطبق بند 2 ماده 12 عمل خواهد شد.
ج) در مقررات داوری icc 1998 : تقاضا به دبیرخانه دیوان تسلیم می گردد( بند 1 ماده 11)
10 ) تعویض داور یا داورها
الف) در قانون تجاری بین المللی ایران 1376 : در صورت فوت ، كناره گیری ، توافق طرفین در خصوص لغو ماموریت او و…. داور جانشین تعیین خواهد شد.( ماده 15)
ب) در مقررات داوری آنسیترال 1980 : در صورت فوت یا استعفای وی یا هر گاه داوری به وظایف خود عمل نكند یا انجام وظیفه قانونا” یا عملا” غیر ممكن باشد داور جانشین انتخاب یا منصوب خواهد شد ( بند 1 و 2 ماده 13)
ج) در مقررات داوری icc 1998 :در صورت فوت یا قبول استعفای وی یا قبول جرح وی توسط دیوان در صورت درخواست همه طرف ها و همچنین در صورتی كه به تشخیص و تصمیم دیوان داور عملا” یا قانونا” از انجام ماموریت خود معذور باشد و.. داور تعویض خواهد شد( بند 1 و 2 ماده 13)
11-آیین دادرسی داوری
الف) در قانون داوری تجاری بین المللی ایران 1376: طرفین می توانند در مورد آیین رسیدگی توافق كنند البته باید قواعد این قانون رعایت شود و در صورت فقدان هیات داوری آیین رسیدگی را مشخص می كند( بند 1 و 2 ماده 19)
ب) در مقررات داوری آنسیترال 1980 : دیوان داوری با رعایت مقررات این قانون بخ نحوی كه خود مقتضی بداند جریان داوری ر اهدایت می كند مشروط بر اینكه با طرف های داوری به مساوات رفتار كند( بند 1 ماده 15)
ج) در مقررات داوری icc 1998 : جریان رسیدگی تابع مقررات این قانون است و در صورت سكوت قانون تابع قواعدی است كه توسط طرفین تعیین شده و در صورت فقدان آن مرجع داوری تعیین می كند ( بند 1 ماده 15)
12- محل داوری
الف ) در قانون تجاری بین المللی ایران 1376 : محی مورد نوافق طرفین و در صورت فقدان چنین توافقی وظیفه هیات داوری است كه محل را تعیین كند البته با توجه به اوضاع و احوال و سهولت دسترسی طرفین( بند 1 ماده 20)
ب) در مقررات داوری آنسیترال 1980: در صورت فقدان توافق در خصوص محل دیوان داوری را تعیین خواهد كرد.( بند 1 ماده 16)
ج) در مقررات داوری icc 1998 : در صورت فقدان توافق در خصوص محل دیوان داوری محل داوری را تعیین خوهد كرد ( بند 1 ماده14)
13- زبان داوری
الف) در قانون داوری تجاری بین المللی ایران 1376: اگر در مورد زبان توافق نشده بود هیات داوری تصمیم میگیرد چه زبانی ، زبان داوری باشد ( ماده 21)
ب) در مقررات داوری آنسیترال 1980: دیوان داوری ابتدا باید توافق طرفین را جلب كند ولی اگر نظر طرفین جلب نشود باید خود هیات داوری زبان را تعیین كند( بند 1 ماده 17)
ج) در مقررات داوری icc 1998 : اگر در این خصوص توافقی صورت نگرفته بود ، هیات داوری با در نظر گرفتن اوضاع و احوال زبان قرارداد ، زبان داوری را تعیین میكند( ماده 16)
14- شروع داوری
الف) در قانون داوری تجاری بین المللی ایران 1376: با دادخواست و دفاعیه ( ماده 18 و 19)
ب) در مقررات داوری آنسیترال 1980: با دادخواست و دفاعیه آغاز میگردد( ماده 18 و 19)
ج) در مقررات داوری icc 1998 :سند قرار نامه داوری Term of refrenc برای شروع داوری ضروری است( ماده 18)
15- دستور موقت
الف ) در قانون تجاری بین المللی ایرن 1376 : داور هیات داوری در اموری كه محتاج به تعیین تكلیف فوری است می تواند دستور موقت صادر كند ( ماده 17)
ب) در مقررات داوری آنسیترال 1980: دیوان داوری می تواند اقدام به صدور دستور موقت نموده البته برای صدور این دستور می تواند تقاضای تامین نماید( بند1 و 2 ماده 26) هر یك از طرفین می توانند مستقیما” دادگاه تقاضای صدور دستور موقت كنند( بند 1 ماده 26)
ج) در مقررات داوری icc 1998 : مرجع داوری می تواند اقدام به صدور دستور موقت كرده البته برای صدور این دستور می تواند تقاضای تامین كند( بند 1 ماده 23)
16- قانون حاكم
الف) در قانون داوری تجاری بین المللی ایران 1376: در صورت انتخاب قانون حاكم توسط طرفین داور یا داوران بدون توجه به قواعد حل تعارض مستقیما” با توجه به قواعد ماهوی تصمیم خواهند گرفت
. در صورت فقدان چنین توافقی داور یا هیات داوری بر اساس قواعد حل تعارض قانون حاكم را تعیین خواهند نمود ( بند 1 و 2 ماده 27)
ب) در مقررات داوری آنسیترال 1980: در صورت فقدان تعیین این قانون حاكم توسط طرفین دیوان اداری با توجه به قواعد حل تعارض قانون حاكم را تعیین خواهد كرد( بند 1 ماده 33)
ج) در مقررات داوری icc 1998 : قواعد این قانون حاكم است و در صورت سكوت تابع قواعدی است كه خود طرفین تعیین می كنند و در صورت عدم چنین تعیینی ، قانون حاكم قانونی می باشد كه مرجع داوری تعیین كرده است( بند 1 ماده 15)
17- ختم رسیدگی
الف) در قانون داوری تجاری بین المللی ایران 1376: رسیدگی داوری در موارد زیر با صدور رای نهایی خاتمه می یابد : 1- استرداد دعوی توسط خواهان مگر اینكه خوانده بداند اعتراض كرده و داور برای وی منافعی را احراز كند 2- تشخیص داور به عدم امكان یا عدم لزوم رسیدگی 3- توافق طرفین در ختم رسیدگی ( ماده 31)
ب)درمقررات داوری آنسیترال 1980: در صورتی كه طرفین در مورد حل اختلافات خود به توافق برسند و همچنین در صورتی كه ادامه داوری غیر لازم یا ناممكن شود داوری خاتمه می یابد ( ماده 34)
ج) در مقررات داوری icc 1998 : مرجع داوری پس از انقضای یك فرصت معقول برای ارایه مطالب توسط طرفین ختم رسیدگی را اعلام می كند ( بند 1 ماده 22)
18- صدور رای
الف) در قانون داوری تجاری بین المللی ایران 1376: اگر داور بیش از یكی باشد تصمیم با اكثریت آرا اتخاذ می شود مگر اینكه طرفین به نحو دیگری توافق كرده باشند ( ماده 29)
ب) در مقررات داوری آنسیترال 1980: اگر تعداد داوران سه نفر باشد ، تصمیمات با اكثریت آرا اتخاذ خواهد شد( بند 1 ماده 31)
البته اگر دیوان داوری مجاز شمارد یا در صورتی كه در امور شكلی اكثریت حاصل نشود سر داور می تواند راسا در خصوص این موضوع تصمیم بگیرد( بند 2 ماده 31)
ج) در مقررات داوری icc 1998 :اگر داور بیش از یكی باشد ، رای داوری با اكثریت آرا ارسال می شود و در صورتی كه اكثریت حاصل نشود ، رییس مرجع داوری به تنهایی رای را صادر می كند( بند 1 ماده 25)
19 – ابلاغ رای
الف) در قانون داوری تجاری بین المللی ایران 1376: اگر در این خصوص توافقی صورت نگرفه باشد به یكی از طرق ذیل عمل خواهد شد :
1-در داوری سازمانی ، تابع مقررات سازمان خواهد بود ، 2- داور می تواند راسا نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص كند و… ( ماده 3)
ب) در مقررات داوری آنسیترال 1980: توسط دیوان داوری به طرف ها ابلاغ می شود ( بند 6 ماده 32)
ج) در مقررات داوری icc 1998 : دبیرخانه دیوان داوری رای را به طرفین ابلاغ می كند( بند 1 ماده 28)
20- اصلاح و تفسیر رای
الف ) در قانون داوری تجاری بین المللی ایران 1376: داور می تواند راسا” یا به در خواست هر یك از طرفین هر گونه اشتباه در محاسبه ، نگارش یا اشتباهات مشابه دررای را اصلاح و یا از آن رفع ابهام كند( بند 1 ماده 32)
ب) در مقررات داوری آنسیترال 1980: هر یك از طرفین می تواند از دیوان داوری تقاضای تفسیر حكم یا تصحیح هر گونه اشتباه محاسبه غلط های انشایی و املایی یا اشباهاتی از این قبیل داشته باشد البته ضمن اطلاع طرف دیگر ( مواد 35 و 36)
ج) در مقررات داوری icc 1998 : مرجع داوری میتواند راسا” یا به درخواست هریك از طرفین هر گونه اشتباه در نگارش و… را اصلاح كرده و در صورت درخواست تفسیر رای تفسیر هر یك از طرفین آن را تفسیر كند.( بند 1 و 2 ماده 29)
21- تجدید نظر در رای داوری
الف ) در قانون داوری تجاری بین المللی ایران 1376: در دو مورد در صورت درخواست طرف متضرر ، داور می تواند در رای خود تجدید نظر كند:
1- مبنای رای صادره سندی باشد كه جعلی بودنش ثابت شده باشد
2- اسناد جدیدی به دست آید كه حقانیت یك طرف را ثابت كرده كه معلوم می شود كه طرف دیگر آنها را كتمان كرده یا باعث كتمان آنها شده است( بند 2 ماده 32)
ب)در مقررات داوری آنسیترال 1980: تجدیدنظر وجود ندارد و رای قطعی است( بند 2 ماده 32)
ج) در مقررات داوری icc 1998 : تجدید نظر وجود ندارد و رای قطعی است ( بند 6 ماده 28)