با بقاي راي داوران وامكان درخواست اجراي آن صدور حكم ببطلان دعوي درماهيت امر توجيه قانوني ندارد


پرونده اصراري كلاسه 13/11/8068 ح
رديف : 73/70
راي شماره : 53/2/1374

راي هيئت عمومي ديوانعالي كشور(شعب حقوقي )
تجديدنظرخواهي وكيل آقاي اصغرمهدي پورازدادنامه شماره 29445/7/73 صادره از شعبه 29 دادگاه حقوقي يك تهران وارد است زيرا اولا” استدلال دادگاه مبني بر اينكه راي داوري مورخ 18/12/59 بدلالت اينكه از لحاظ زمان و مدت داوري طبق موازين صادر نشده وارد نيست زيرا بهرتقدير متداعيين با علم از متن و تاريخ راي مذكوروپذيرش مندرجات آن ذيل آنرا حضورا” امضاء نموده اند ثانيا” صورتمجلس 18/3/65 دائر به تراضي طرفين بداوري شخص ديگري در پرونده فعلي متضمن عدول از راي داوري قبلي نيست و با بقاء راي داوران و امكان درخواست اجراي آن صدور حكم ببطلان دعوي در ماهيت امرتوجيه قانوني نداشته و مقتضاي امر صدور قرار رد دعوي بكيفيت مطروحه بوده بنابمراتب دادنامه تجديدنظر خواسته باستناد ماده 6 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها و بند د ماده مذكور و بند ج ماده 7 همان قانون نقض و ا ظهارنظر مجاز به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران محول ميگردد0

مرجع : آرشيو دفتروكالت آقاي چگيني وكيل دادگستري