امتیازات داوری از حیث اجرای رای داوری – دکتر محسن محبی