پرونده كلاسه : 72/722/22

راي شعبه 22 ديوان عالي كشور
(( راي : چون ارجاع امر به داوري در مانحن فيه وظيفه شرعي و قانوني دادگاه بوده و با اقدام در اين زمينه و بذل اهتمام وكوشش در اصلاح ذات البين امكان بر طرف شدن نزاع و شقاق مي باشدواز طرفي ديگر حقايق امور و وضعيت طرفين از حيث رفتار و ساير مشكلات مورد رسيدگي و آشكار خواهد شد فلذا دادنامه صادره بدون انجام مراتب فوق واجد نقص رسيدگي اعلام و با نقض آن رسيدگي مجدد به همان دادگاه محول مي شود0 (72/722/22)

مرجع : كتاب علل نقض آراءمحاكم درموضوعات احوال شخصيه ومدني درديوان عالي كشور
تاليف : يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
* سابقه *

در اين پرونده خواهان ( زوجه ) اظهار نموده (( قريب پنج سال است كه با اين مرد ازدواج كرده ام 0 به دليل معايب و نقصي كه در وجودخوانده مي باشد فرزندي بين ما بوجود نيامده و رفتارو افعالش ناهنجار است و اولادش هم نمي شود0 اين امر شرعا” و قانونا” براي زن ايجاد حق طلاق مي كند0وي مادر شصت ساله مرا مجروح كرده لذا تقاضاي صدور حكم طلاق دارم 0))خواهان درجلسه دادگاه مورخه 17/12/71 توضيحا” بيان داشته (( شوهرم ازدواج مجدد كرده و رفتارش بداست 0 البته دليلي بر رفتار بد و عسر و حرج ندارم و وي بيشتر به خانه همسر ديگرش مي رود0))
خوانده ( زوج ) اظهار كرد، (( مي خواهم با خواهان زندگي كنم 0 حاضر نيستم وي را طلاق دهم و يك شب خانه همسر ديگرم و يك شب خانه خوانده مي روم 0))
دادگاه با اعلام ختم دادرسي طبق دادنامه شماره 1770/12/71 با ذكر موضوع دعوي و تبيين جريان قضيه و استدلالي كه نموده اعلام داشته دليل بر عسر و حرج و يا ترك انفاق و كراهت شديد از طرف خواهان به دادگاه ارائه نگرديده و خواسته خواهان مطابق با هيچ يك از موارد مطروحه در قانون و شرع كه به موجب آن زن مي توانداز شوهر خود طلاق بگيرد نمي باشدو حكم به رد دعوي خواهان صادرواعلام داشته است 0