ابطال راي حكم مرضي الطرفين تخلف است. راي محكمه عالي انتظامي قضات 115-

 ابطال راي حكم مرضي الطرفين به استناداينكه بدلائل واسنادطرفين مراجعه نكرده وبدون استماع اظهارات طرفين وتحقيق ازشهودآنان راي داده اندتخلف است زيرا در قانون حكميت صريحاحكمهارا تابع قواعداصول محاكمات قرارنداده وهمين قدرآنهاراملزم نموده است كه رايشان برخلاف شرايط قرارداد و يا قوانين موجدحق نباشدودرصورتيكه راي حكم بنظرحاكم دادگاه غيرموجه باشد نبايستي آن را مخالف با قانون قلمدادوملغي ازاثر نمودخصوصادرجائيكه حكم هارااصحاب دعوي بتراضي تعيين نموده وحق اعتراض خودراساقط نموده باشند. حكم شماره 2312-4خرداد1317 مرجع : مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات تدوين :موسي شهيدي چاپ دوم سال 1330 چاپخانه علمي