مركز منطقه اي داوري تهران (كه از اين پس «مركز» ناميده مي شود) براساس موافقتنامة 3 مي 1997 (موافقتنامة مقر) في مابين دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان مشورتي حقوقي آسيايي ـ آفريقايي كه در تاريخ 20 تيرماه 1383 به تصويب مراجع قانوني ايران رسيده است ايجاد شد امّا عملاً فعاليتهاي خويش را در آذرماه 1384 با انتشار «قواعد داوري» آغاز كرد. علي رغم مشكلات فراوان، مركز در تلاش است با برآوردن ويژگيهايي همچون سرعت بالاي رسيدگي، بي طرفي، محرمانه بودن و هزينه هاي معقول رسيدگي، محيط مساعدي را براي پاسخگويي به نياز فزايندة موجود در منطقه براي حل و فصل اختلافات فرامرزي از طريق داوري و ساير مكانيسم هاي جايگزين حل و فصل اختلافات ايجاد نمايد…