مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونى

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

صدور حكم مبني بر ابطال راي داور / ابطال راي هيات داوري   به جهت صدور و تسليم راي در خارج از مهلت داوري

دلایل ومنضمات دادخواست

قرارداد داوری – نظريه داوري – ساير دلايل

رياست محترم دادگاه عمومي – حقوقي

احتراما در خصوص نظريه داوري كه در تاريخ ………………… به اينجانب / اينجانبان ابلاغ گرديده است به جهات ذيل اعتراض و تقاضاي ابطال نظريه مذكور را دارم :

در توضيح مطلب  به استحضار مي رساند :  مدت داوري از تاريخ ……… شروع و پايان مدت داوري در تاريخ ……………. بوده است در حاليكه داور /داوران در تاريخ………………… يعني يكماه پس ازمدت داوري اقدام به صدور راي نموده اند .

يا

در توضيح مطلب به استحضار مي رساند : مدت داوري از تاريخ ……… شروع و پايان مدت داوري در تاريخ………. بوده است در حاليكه داور /داوران در تاريخ………………… يعني يكماه پس ازمدت داوري اقدام به تسليم راي به شعبه نموده اند كه برابر نص  صريح ماده 489  آ.د.م اين راي قابليت اجرايي نخواهد داشت . فلذا تقاضاي صدور حكم بر ابطال آن را دارم . 

   توضيح : در كليه موارد ابطال راي داوري نيازي به طرف دعوي قراردادن  داور يا داوران وجود ندارد    

 محل امضاء – مهر – انگشت