موجه و مدلل بودن رای داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی

قانونگذار برای رای داوری داخلی در قانون آیین دادرسی مدنی شکل و قالب خاصی تعریف نکرده، ولی در ماده482این قانون بر لزوم موجه و مدلل بودن آن تأکید نموده است،بنابراین از نحوه انشای ماده مزبور استنباط میگردد،این موضوع از ارکان رای داوری محسوب میشود و دقیقاً همان الزامی که برای قضات وجود دارد برای داور [...]