صلاحیت قضایی و صلاحیت داوری

بحثي در حقوق و رويه قضايي ايران پيرامون لزوم يا عدم لزوم امتناع قاضي ملي از رسيدگي در فرض وجود يك شرط داوري بين المللي در گرفته است.زماني كه داور ملي باشد مشكلي بروز نميكند. چه، مطابق ماده 454 قانون آيين دادرسي مدني طرفين ميتوانند اختلاف موجود و يا محتمل خود را به داوري يك [...]