اصل انصاف و ظرفيت قاعده سازي آن در رويه ديوان بين المللي دادگستري

انصاف از جمله مفاهيم چند لايه و پيچيده اي است هم در دكترين ،همواره مورد بحث بوده ،و هم در در رويه ديوان دائمي و ديوان بين المللي دادگستري و ساير مراجع قضايي بين المللي به كرات مورد استناد قرار گرفته است.قضات ديوان نيز در نظرات جداگانه خود به مناسبت هاي مختلف،مفهوم انصاف را مورد [...]