شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری

جهان امروز در اثر ظهور تكنولوژي هاي نوين به دهكده جهاني مبدل شده كه شاخصه هاي آن كم شدن فواصل و تسريع در ارتباطات به خصوص در عرصه تجارت جهاني است به گونه اي كه هيچ گاه در سراسر تاريخ چنين حجمي از مراودات تجاري سابقه نداشته است.افزايش تجارت و به تبع آن رقابت برسر [...]