كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي نیویورک

عنوان مقاله:كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي نيويورك ـ 1958 عنوان مجله:مجله حقوقي شماره چهاردهم و پانزدهم،سال انتشار:1370 كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي نيويورك ـ 1958 مادة يكم 1ـ اين كنوانسيون ناظر بر شناسائي و اجراي آن دسته از احكام داوري است كه در اختلافات بين‌اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي، و [...]

توسط |2013-12-16T22:54:40+03:30دسامبر 16th, 2013|عمومی, مقررات ایران|بدون ديدگاه

قانون نمونه دربارة داوري تجاري بين‌المللي

عنوان مقاله:قانون نمونه دربارة داوري تجاري بين‌المللي عنوان مجله:مجله حقوقي شماره چهارم،سال انتشار:1364 قانون نمونه دربارة داوري تجاري بين‌المللي فصل اول مقررات عمومي مادة 1ـ قلمرو اجرا 1ـ اين قانون، با رعايت هرگونه موافقت‌نامه معتبري كه بين اين كشور و يا كشورهاي ديگر وجود دارد، شامل داوري تجاري 2ـ مقررات اين قانون، به استثناي مواد [...]

توسط |2013-12-16T22:49:35+03:30دسامبر 16th, 2013|مقررات ایران|بدون ديدگاه

‌قانون تشكيل شوراي داوري

 ‌ماده 1 - به منظور رسيدگي و حل اختلافاتي كه در اين قانون پيش‌بيني شده وزارت دادگستري به تدريج در هر شهر شوري يا شوراهايي به نام‌شوراي داوري تشكيل مي‌دهد. ‌ماده 2 - شوراي داوري مركب از پنج نفر از معتمدان محل است كه از طرف ساكنان حوزه شوراي داوري براي مدت سه سال انتخاب [...]

توسط |2012-05-02T20:57:35+03:30می 2nd, 2012|مقررات ایران|2 نظر

‌قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و‌كميته حقوقي مشورتي آسيايي – آفريقايي راجع به‌ايجاد مركز منطقه‌اي داوري در تهران

  ‌ماده واحده - موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميته حقوقي‌مشورتي آسيايي - آفريقايي راجع به ايجاد مركز منطقه‌اي داوري در تهران مشتمل بر يك‌مقدمه و نه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود. ‌تصويب و امضاء اين موافقتنامه به منزله شناسايي رژيمهائي كه جمهوري اسلامي‌ايران آنان را [...]

‌قانون اساسنامه مركز داوري اتاق ايران

 ‌فصل اول - كليات ‌ماده 1 - در اجراي بند (ح) ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373.9.15،‌مركز داوري اتاق ايران، كه در اين قانون «‌مركز» ناميده مي‌شود، مطابق مقررات اين اساسنامه به‌صورت وابسته به اتاق يادشده تشكيل مي‌گردد. ‌ماده 2 - موضوع فعاليت [...]