مقررات آنسیترال 1985

قانون داوری نمونه آنسیترال 1985   فصل اول. مقررات عمومی ماده 1. قلمرو اجرا[1][1] این قانون، با رعایت هرگونه  موافقت نامه معتبری كه بین این كشور و یا كشورهای دیگر وجود دارد شامل داوری تجاری[2][2] بین المللی خواهد بود. مقررات این قانون، به استثنای مواد 8، 9، 35، 36 ، در صورتی قابل اجرا است [...]