نظريه شماره 9099/7 مورخ 16/12/1384 «صدور پروانه احداث بنا از جانب شهرداري براي قطعه مورد تصرف مالك مشاعي به مننزله موافقت با افراز يا تفكيك ملك نيست.»

سوال: آيا صدر پروانه احداث ساختمان از جانب شهرداري براي املاك مشاعي به منزله موافقت با افراز يا تفكيك آن است؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه صدور پروانه احداث ساختمان با افراز يا تفكيك تفاوت دارد و براي هر مورد مقررات جداگانه اي وجود دارد.بدين توضيح كه طبق ماده 100 قانون شهرداري،مالكين اراضي و [...]