نمونه لیست سهامداران در شركت های سهامی خاص(برای هر نوع مرجع)

نام شركت: شماره ثبت شركت: سرمایه ثبت شده: لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی( عادی سالیانه) یا (عادی بطور فوق العاده) یا( فوق العاده) مورخ                                      شركت: شماره                                 نام ونام خانوادگی                     تعداد سهام           امضا سهامدار یا وكیل رسمی 1                         خانم / آقای 2                         خانم / آقای 3                         خانم / آقای 4                         خانم / آقای 5                         خانم [...]

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تغییر محل شركت در شركت های سهامی خاص

جلسه هیات مدیره شركت                             سهامی خاص ثبت شده به شماره                       با حضور كلیه / اكثریت اعضا در تاریخ                                  ساعت                      در محل قانونی شركت  تشكیل  و تصمیم ذیل اتخاذ گردید. الف: با عنایت به اختیار حاصله از تبصره                           ماده                                       اساسنامه شركت تصویب شد. آدرس قانونی شركت از                            خیابان                                 كوچه                        پلاك                         كد پستی                  به آدرس                                     خیابان                                   كوچه                         [...]

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهام در شركت های سهامی خاص((در صورتیكه وفق اساسنامه از وظایف مجمع باشد))

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شركت                             سهامی خاص ثبت شده به شماره                    در تاریخ                                  ساعت                         با حضور كلیه / اكثریت سهامداران در محل قانونی شركت تشكیل  و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. الف:در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت: 1- خانم / آقای                                                                 به سمت رییس جلسه 2- خانم / آقای                                                                 به سمت [...]

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین روزنامه و تصویب تراز در شركت های سهامی خاص

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه(یا عادی بطور فوق العاده) شركت                             سهامی خاص ثبت شده به شماره                                                  در تاریخ                         ساعت                     با حضور كلیه / اكثریت سهامداران در محل قانونی شركت( اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شركت تشكیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشكیل گردید. الف:در اجرای ماده 101 لایحه [...]

توسط |2011-11-02T18:24:39+03:30نوامبر 2nd, 2011|صورتجلسات شرکت سهامی|18 نظر

نمونه صورتجلسه تبدیل نوع شركت در شركت های سهامی خاص

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شركت                             سهامی خاص ثبت شده به شماره                    در ساعت                               مورخ                        با حضور كلیه / اكثریت سهامداران در محل قانونی شركتتشكیل گردید. الف:در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت: 1- خانم / آقای                                                                 به سمت رییس جلسه 2- خانم / آقای                                                                 به سمت ناظر جلسه 3- خانم / [...]