تعريف شركت با مسئوليت محدود

  شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هر يك از شركا بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است (م94 ق ت) در اسم شركت بايد عبارت( [...]

نمونه صورتجلسه تغيير محل در شركت هاي با مسئوليت محدود(تضامني –نسبي)

نام شركت                                             شماره ثبت                                    سرمايه ثبت شده                            ريال       در تاريخ                       ساعت                       مجمع عمومي فوق العاده شركت با حضور كليه شركا / اكثريت شركا در محل شركت تشكيل و نسبت به تغيير محل شركت اتخاذ تصميم شد.                       نام شركا                                             ميزان سهم الشركه 1-خانم/آقاي                           داراي                       ريال سهم الشركه 2-خانم/آقاي                           داراي                       ريال سهم الشركه 3-خانم/آقاي                           داراي                       [...]

نمونه صورتجلسه افزايش سرمايه با ورود شريك جديد در شركت هاي با مسئوليت محدود-تضامني –نسبي

نام شركت                                             شماره ثبت                                    سرمايه ثبت شده                            ريال       در تاريخ                 ساعت                       مجمع عمومي فوق العاده شركت با حضور كليه شركا / اكثريت شركا در محل شركت تشكيل و نسبت به افزايش سرمايه با ورود شريك جديد اتخاذ تصميم شد.                   نام شركا                                             ميزان سهم الشركه 1-خانم/آقاي                           داراي                       ريال سهم الشركه 2-خانم/آقاي                           داراي                       ريال سهم الشركه [...]

نمونه صورتجلسه تبديل نوع شركت با مسئوليت محدود به سهامي خاص

نام شركت                                             شماره ثبت                                    سرمايه ثبت شده                            ريال       در تاريخ                         ساعت                       مجمع عمومي فوق العاده شركت با حضور كليه شركا / اكثريت شركا در محل شركت تشكيل و نسبت به تغيير نوع شركت اتخاذ تصميم شد.                   نام شركا                                             ميزان سهم الشركه 1-خانم/آقاي                             داراي                       ريال سهم الشركه 2-خانم/آقاي                             داراي                       ريال سهم الشركه 3-خانم/آقاي                             داراي                       ريال [...]

نمونه صورتجلسه انتخاب هيئت مديره در شركتهاي با مسئوليت محدود

نام شركت                                             شماره ثبت                                    سرمايه ثبت شده                            ريال صورت جلسه مجمع عمومي عادي (يا عادي به طور فوق العاده) شركت در تاريخ                        ساعت                   كليه شركا/ اكثريت شركا تشكيل و نسبت به انتخاب اعضاي هيئت مديره ( يا ترميم تعداد اعضاي هيات مديره) بشرح ذيل اتخاذ تصميم شد. اسامي شركا                                             ميزان سهم الشركه 1-خانم/آقاي                           داراي                       ريال [...]