دادخواست تعیین داور

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونى

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

تعیین داور طرفِ مقابلِ مستنِکف

دلایل ومنضمات دادخواست

کپی مصدق :۱ـ قرارداد مورخ        ، ۲ـ اظهارنامه شماره       ،      ۳ـ مدرک مورد نیاز دیگر

ریاست محترم مجتمع قضایی محل انعقاد عقد یا محل اجرای تعهد یا محل اقامت خوانده

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند :به موجب مفاده ماده / بند       قرارداد شماره       / مورخ       تنظیمی فیما بین اینجانب و خوانده که صراحت دارد ذکر دقیق مفاد ماده / بند    قرارداد، دایر بر حل و فصل اختلافات از طریق داوری  (تک) نفره  مرضی الطرفین / سه نفره و با توجه به اینکه پس از بروز اختلاف در خصوص “ذکر مورد یا موارد اختلافات پیشامده” و ارسال اظهارنامه شماره        توسط اینجانب به طرف مقابل جهت انجام تعهدات قراردادی / و معرفی داور تک نفره
مرضی الطرفین/ سه نفره ، خوانده در مهلت قانونی ده روز در خصوص ایفاء تعهدات خود / و اعلام نظر در مورد مشخص شده در اظهار نامه / ومعرفی داور اختصاص خود اقدامی به عمل نیآورده است فلذا مستنداً به ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی استدعای تعیینِ داورِ طرفِ مستنِکف با تخصصِ
ذکر تخصص مورد نیاز برای داوری را برای حل و فصل اختلافات بوجود آمده دارد.

 

 محل امضاء مهر انگشت

 

 

4 فکر می‌کنند “دادخواست تعیین داور”

    1. با سلام
      فرم ندارد وشمامی توانید انرا به صورت یک درخواست روی اوراق عادی درج نمایید .اما حتما تاریح رسید درخواست به داور را مکتوب به امضای داور برسانید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *