دادخواست تعیین داور

دی ۷, ۱۳۹۰

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونى

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

تعیین داور طرفِ مقابلِ مستنِکف

دلایل ومنضمات دادخواست

کپی مصدق :۱ـ قرارداد مورخ        ، ۲ـ اظهارنامه شماره       ،      ۳ـ مدرک مورد نیاز دیگر

ریاست محترم مجتمع قضایی محل انعقاد عقد یا محل اجرای تعهد یا محل اقامت خوانده

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند :به موجب مفاده ماده / بند       قرارداد شماره       / مورخ       تنظیمی فیما بین اینجانب و خوانده که صراحت دارد ذکر دقیق مفاد ماده / بند    قرارداد، دایر بر حل و فصل اختلافات از طریق داوری  (تک) نفره  مرضی الطرفین / سه نفره و با توجه به اینکه پس از بروز اختلاف در خصوص “ذکر مورد یا موارد اختلافات پیشامده” و ارسال اظهارنامه شماره        توسط اینجانب به طرف مقابل جهت انجام تعهدات قراردادی / و معرفی داور تک نفره
مرضی الطرفین/ سه نفره ، خوانده در مهلت قانونی ده روز در خصوص ایفاء تعهدات خود / و اعلام نظر در مورد مشخص شده در اظهار نامه / ومعرفی داور اختصاص خود اقدامی به عمل نیآورده است فلذا مستنداً به ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی استدعای تعیینِ داورِ طرفِ مستنِکف با تخصصِ
ذکر تخصص مورد نیاز برای داوری را برای حل و فصل اختلافات بوجود آمده دارد.

 

 محل امضاء مهر انگشت

 

 

Tags:

ارسال نظر

Flickr Digg Yahoo! Technorati MySpace Delicious RSS