نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص((در صورتیکه وفق اساسنامه از وظایف مجمع باشد))

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت                             سهامی خاص ثبت شده به شماره                    در تاریخ                                  ساعت                         با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل  و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف:در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱- خانم / آقای                                                                 به سمت رییس جلسه

۲- خانم / آقای                                                                 به سمت ناظر جلسه

۳- خانم / آقای                                                                 به سمت ناظر جلسه

۴-خانم / آقای                                                                   به سمت منشی جلسه انتخاب شدند

ب: دستور جلسه اتخاذ تصمیم در خصوص نقل انتقال سهام مجمع موافقت و تصویب نمود که:

خانم /آقای                                         با واگذاری                    سهم کلیه سهام خود به خانم /آقای                           فرزند                  به شماره شناسنامه                        متولد                             صادره از                         ساکن                                  خیابان                               کوچه                           پلاک                  کد پستی                     از شرکت خارج شد.

و یا:

خانم /آقای                                         با واگذاری                    سهم کلیه سهام خود به خانم /آقای                           فرزند                  به شماره شناسنامه                        متولد                             صادره از                         ساکن                                  خیابان                               کوچه                           پلاک                  کد پستی                     تعداد سهام خود را به                          سهم کاهش داد.

امضا هیئت رئیسه:

رئیس جلسه                                 ناظر جلسه                            ناظر جلسه                          منشی جلسه                      

امضا خریدار                                                    امضا فروشنده

۱-صورت جلسه در چند نسخه تنظیم وکلیه نسخ و صفحات آن به امضای هیئت رئیسه و خریدار و فروشنده برسد.

۲- یک نسخه از صورتجلسه مذکور تحویل دارایی مربوطه برای محاسبه و تعیین مالیات بر نقل و انتقال شود و پس از واریز مالیات برگ مفاصا حساب مالیات بر نقل و انتقال بهمراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۳- در صورتی که اجاره نقل و انتقال وفق اساسنامه شرکت جز وظایف هیئت مدیره شرکت باشد  هیئت مدیره با استفاده از نمونه صورت جلسه ضمیمه نسبت به تشکیل جلسه و تنظیم صورت جلسه  اعلام و موافقت اقدام نماید.

۴-یک نسخه فتوکپی شناسنامه از سهامداران جدید بهمراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۵-در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهام داران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت ومواد لایح اصلاحی قانون تجارت (ماده ۹۹) الزامی است.

۶-در صورتیکه که مجمع با حضر اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۷-نام سهام داران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضا آنها برسد وهیات رئیسه مجمع صحت آنرا تایید و به همراه صورتجلسه  تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۸-صورت جلسه حد اکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *