نمونه صورت جلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص

صورتجلسه هیات مدیره شرکت                             سهامی خاص ثبت شده به شماره                       با حضور کلیه / اکثریت اعضا درساعت                               مورخ                    در محل قانونی شرکت  تشکیل  گردید.

الف:بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ                              در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از محل                                       به مبلغ                           ریال افزایش داشت.

ب:سرمایه شرکت مبلغ                             ریال منقسم به                       سهم                          ریالی با نان/ بی نام تواما” که تماما” پراخت شده می باشد افزایش یافت..

ج:ماده                  اساسنامه شرکت بشرح مذکور اصلاح می گردد.

د: به خانم / آقای                                         ( احدی از اعضای هیات مدیره یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده میشود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا اعضای هیئت مدیره

۱-رییس جلسه                           ۲-  ناظر جلسه                             ۳- ناظر جلسه                                         ۴-منشی جلسه

تذکرات:

۱-دونسخه اظهارنامه ثبت شرکت سهامی از اداره ثبت شرکتها تهیه و پس از تکمیل نمودن آن کلیه اعضای هیات آنرا امضا و به همراه صورت جلسه هیات مدیره و صورتجلسه مجمع  عمومی فوق العاده تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۲-گواهی بانکی دایر بر پرداخت  وجه افزایش سرمایه به ضمیمه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۳- اگر افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت می باشد لسیت مطالبات که به تایید بازرسی یا بازرسین قانونی شرکت رسیده باشد بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۴-اصل روزنامه کثیر الانتشار شرکت دایر بر رعایت مواد۱۶۶ و ۱۶۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت بهمرا هصورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۵-صورت جلسه هیات مدیره دایر بر افزایش سرمایه شرکت حداکثر ظرف یکماه پس از عملی شدن افزایش سرمابه تحویل اداره ثبت شرکتها( در اجرای ماده لایحه اصلاحی قانون تجارت) شود.

۶- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضای هیات رئیسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۷-لیست سهامداران پس از فروش سرمایه که به امضا آنان رسیده و هیات مدیره صحت آنرا تایید نموده باشدبهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *