نمونه صورت جلسه انحلال در شرکت های سهامی خاص

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت                             سهامی خاص ثبت شده به شماره                    درساعت                                  مورخ                       با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت(اگر جلسه در محل دیگری تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف:در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱- خانم / آقای                                                                 به سمت رییس جلسه

۲- خانم / آقای                                                                 به سمت ناظر جلسه

۳- خانم / آقای                                                                 به سمت ناظر جلسه

۴-خانم / آقای                                                                   به سمت منشی جلسه انتخاب شدند       

ب: دستور جلسه اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال شرکت

پس از بحث و بررسی شرکت بعلت                                                        منحل گردید و آقای /خانم (یا شخصیت حقوقی)                          به سمت مدیران /مدیر تصفیه انتخاب شدند. آدرس مدیران/مدیر تصفیه و محل تصفیه تهران خیابان                         کوچه                   پلاک                  کد پستی                                می باشد.

مدیران/مدیر تصفیه اقرار به دریافت کلیه اموال دارایی ها و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را نمود.

به خانم / آقای                                          احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده میشود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضای هیئت رئیسه :امضا رئیس جلسه                    امضا ناظر جلسه                  امضا ناظر جلسه                           امضامنشی جلسه

امضا مدیر یا مدیران تصفیه:

تذکرات:

۱-آخرین روزنامه رسمی شرکت در خصوص انتخاب مدیران ضمیمه صورتجلسه شود.

۲-فتوکپی شناسنامه مدیر یا مدیران تصفیه در صورتیکه خارج از سهامداران باشد ضمیمه صورتجلسه شود.

۳- صورتجلسه ظرف ۵ روز از تاریخ تشکیل جلسه(وفق ماده ۲۰۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت) تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۴-در صورتیکه مدیر یا مدیران تصفیه ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام نکرده باشند طی نامه جداگانه قبولی خود را اعلام  و

ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۵– در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت مقررات  دعوت وفق اساسنامه شرکت  و مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت و ارائه اصول آن بهمراه صورتجلسه الزامی است.(ماده ۹۷٫ل.ا.ق.ت)

۶-لیست سهامداران حاضر در محمع تهیه و به امضا سهامداران برسد ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود(ماده ۹۹ لایحه اصلی قانون تجارت)

2 فکر می‌کنند “نمونه صورت جلسه انحلال در شرکت های سهامی خاص”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *