نمونه لیست سهامداران در شرکت های سهامی خاص(برای هر نوع مرجع)

نام شرکت:

شماره ثبت شرکت:

سرمایه ثبت شده:

لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی( عادی سالیانه) یا (عادی بطور فوق العاده) یا( فوق العاده) مورخ                                      شرکت:

شماره                                 نام ونام خانوادگی                     تعداد سهام           امضا سهامدار یا وکیل رسمی

۱                         خانم / آقای

۲                         خانم / آقای

۳                         خانم / آقای

۴                         خانم / آقای

۵                         خانم / آقای

۶                         خانم / آقای

۷                         خانم / آقای

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تغییر محل شرکت در شرکت های سهامی خاص

جلسه هیات مدیره شرکت                             سهامی خاص ثبت شده به شماره                       با حضور کلیه / اکثریت اعضا در تاریخ                                  ساعت                      در محل قانونی شرکت  تشکیل  و تصمیم ذیل اتخاذ گردید.

الف: با عنایت به اختیار حاصله از تبصره                           ماده                                       اساسنامه شرکت تصویب شد. آدرس قانونی شرکت از                            خیابان                                 کوچه                        پلاک                         کد پستی                  به آدرس                                     خیابان                                   کوچه                         پلاک                        کد پستی                    تغییر یابد.

ب: به خانم / آقای                                          احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده میشود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا اعضای هیئت مدیره

۱-                                                   ۲-                                        ۳-                                          ۴-

تذکرات:

۱-در صورتی که جلسه با حضور اکثریت اعضا تشکیل شده  رعایت مقررات اساسنامه شرکت و لایحه اصلاحی قانونی تجارت در خصوص دعوت الزامی است.

۲- صورتجلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریح تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۳-صورتجلسه در چند نسخه تهیه و به امضای اعضای هیات مدیره برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص((در صورتیکه وفق اساسنامه از وظایف مجمع باشد))

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت                             سهامی خاص ثبت شده به شماره                    در تاریخ                                  ساعت                         با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل  و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف:در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱- خانم / آقای                                                                 به سمت رییس جلسه

۲- خانم / آقای                                                                 به سمت ناظر جلسه

۳- خانم / آقای                                                                 به سمت ناظر جلسه

۴-خانم / آقای                                                                   به سمت منشی جلسه انتخاب شدند

ب: دستور جلسه اتخاذ تصمیم در خصوص نقل انتقال سهام مجمع موافقت و تصویب نمود که:

خانم /آقای                                         با واگذاری                    سهم کلیه سهام خود به خانم /آقای                           فرزند                  به شماره شناسنامه                        متولد                             صادره از                         ساکن                                  خیابان                               کوچه                           پلاک                  کد پستی                     از شرکت خارج شد.

و یا:

خانم /آقای                                         با واگذاری                    سهم کلیه سهام خود به خانم /آقای                           فرزند                  به شماره شناسنامه                        متولد                             صادره از                         ساکن                                  خیابان                               کوچه                           پلاک                  کد پستی                     تعداد سهام خود را به                          سهم کاهش داد.

امضا هیئت رئیسه:

رئیس جلسه                                 ناظر جلسه                            ناظر جلسه                          منشی جلسه                      

امضا خریدار                                                    امضا فروشنده

۱-صورت جلسه در چند نسخه تنظیم وکلیه نسخ و صفحات آن به امضای هیئت رئیسه و خریدار و فروشنده برسد.

۲- یک نسخه از صورتجلسه مذکور تحویل دارایی مربوطه برای محاسبه و تعیین مالیات بر نقل و انتقال شود و پس از واریز مالیات برگ مفاصا حساب مالیات بر نقل و انتقال بهمراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۳- در صورتی که اجاره نقل و انتقال وفق اساسنامه شرکت جز وظایف هیئت مدیره شرکت باشد  هیئت مدیره با استفاده از نمونه صورت جلسه ضمیمه نسبت به تشکیل جلسه و تنظیم صورت جلسه  اعلام و موافقت اقدام نماید.

۴-یک نسخه فتوکپی شناسنامه از سهامداران جدید بهمراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۵-در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهام داران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت ومواد لایح اصلاحی قانون تجارت (ماده ۹۹) الزامی است.

۶-در صورتیکه که مجمع با حضر اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۷-نام سهام داران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضا آنها برسد وهیات رئیسه مجمع صحت آنرا تایید و به همراه صورتجلسه  تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۸-صورت جلسه حد اکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین روزنامه و تصویب تراز در شرکت های سهامی خاص

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه(یا عادی بطور فوق العاده) شرکت                             سهامی خاص ثبت شده به شماره                            

                     در تاریخ                         ساعت                     با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت( اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف:در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱-خانم /آقای                                         به سمت رییس جلسه

۲-خانم /آقای                                         به سمت ناظر جلسه

۳-خانم /آقای                                         به سمت ناظر جلسه

۴-خانم / آاقای                                      به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب:در خصوص دستور جلسه ‍۱-انتخاب مدیران ۲- انتخاب بازرسین ۳-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار ۴-تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ب ۱- اعضای هیئت مدیره عبارتند از خانم /آقای                                 خانم / آقای                                    خانم /آقای                  

برای مدت دو سال انتخاب و با امضا ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام میدارند.

ب ۲-با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای                              به سمت بازرس اصلی و خانم / آقای               

                     به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

ب ۳-روزنامه کثیر الانتشار                         جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ب ۴-پس از قرائت گزارش بازرسی قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال                        مورد تصویب قرار گرفت.

ج:به خانم / آقای                    احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده میشود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا هیئت رییسه

رییس جلسه                                 ناظر جلسه                            ناظر جلسه                               منشی جلسه                              

امضا  اعضای هیئت مدیره:

۱-                           ۲-                              ۳-                             ۴-

امضا بازرسین                                          بازرس اصلی                                      بازرس علی البدل

۱-در صورتیکه دستور جلسه برای مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده موارد انتخاب هیات مدیره و انتخاب بازرسین و انتخاب روزنامه و تصویب تراز و حساب سود و زیان و یا یک یا دو مورد از آنها باشد می توانید از نمونه صورت جلسه استفاده و در دستور جلسه موارد مورد نیاز درج شود.

۲- نیازی به انتخاب روزنامه کثیر الانتشار در هر مرجعی نمی باشد و تا زمانی که قصد تغییر روزنامه را ندارید همان انتخاب اولیه دارای اعتبار می باشد.

۳-زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در ظرف چهار ماه اول سال مالی می باشد و چنانچه در آن مدت مجمع بنا به دلایلی تشکیل نشد باید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برگزار شود.

۴- اعضای هیئت مدیره و بازرسین با امضای ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام  می نمایند و همچنین می توانند طی نامه ای جداگانه قبولی خود را اعلام نماید این برگها باید به ضمیمه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۵-چنانچه در نظر باشد رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت  یک نفر باشد و این امر در اساسنامه مقرر نشده باشد و با رعایت ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب به تصویب ۳/۲ اعضای مجمع برسد.

۶-صورتجلسه هیئت مدیره با استفاده از نمونه ضمیمه در خصوص تعیین سمت اعضای هیات مدیره و تعیین دارندگان حق امضا تنظیم شود.

۷-صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضای هیات رئیسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۸-در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت  و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت(  ماده ۹۹) الزامی است.

۹-در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده  اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۱۰- نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضا آنها برسد و هیئت رییسه مجمع صحت آنرا تایید و بهمراه صورتجلسه تحیل اداره ثبت شرکتها شود.

۱۱-صورتجلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

 

نمونه صورتجلسه تبدیل نوع شرکت در شرکت های سهامی خاص

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت                             سهامی خاص ثبت شده به شماره                    در ساعت                               مورخ                        با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکتتشکیل گردید.

الف:در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱- خانم / آقای                                                                 به سمت رییس جلسه

۲- خانم / آقای                                                                 به سمت ناظر جلسه

۳- خانم / آقای                                                                 به سمت ناظر جلسه

۴-خانم / آقای                                                                   به سمت منشی جلسه انتخاب شدند       

ب: در خصوص دستور جلسه ، تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به مسئولیت محدود بحث و بررسی شد و النهایته تصمیم گرفته شد که نوع شرکت به مسئولیت محدود تغییر یابد.

ج:اساسنامه جدید در                                ماده                             تبصره   تصویب و به امضا کلیه شرکا رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

د: دو برگ تقاضا نامه و دو برگ شرکت نامه  تنظیم و به امضا کلیه شرکا رسید.

ه: سرمایه شرکت مبلغ                                            ریال می باشد اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان به شرح زیر می باشد

۱-خانم / آقای                                        دارای                                             ریال سهم الشرکه        

۲-خانم / آقای                                        دارای                                             ریال سهم الشرکه        

۳-خانم / آقای                                        دارای                                             ریال سهم الشرکه        

۴-خانم / آقای                                        دارای                                             ریال سهم الشرکه        

و: اعضای هیئت مدیره انتخاب بشرح زیر میباشند.

۱-خانم / آقای                                       ۲- خانم /آقای                                      ۳-خانم / آقای

ز:سمت اعضای هیئت مدیره بشرح زیر می باشد.

۱-     خانم / آقای                                    به سمت رئیس هیئت مدیره

۲-     خانم / آقای                                    به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

۳-     خانم / آقای                                    به سمت رئیس مدیر عامل

ح:حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضا مشترک خانم / آقای                             همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضا  خانم / آقای                      همراه با مهر شرکت معتبر است.

ی: به خانم / آقای                                          (احدی از شرکا یا اعضای هیات مدیره یا وکیل رسمی شرکت )وکالت داده میشود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا اعضای هیئت رییسه:   ۱-رئیس جلسه

                                         ۲-ناظر جلسه

                                         ۳-ناظر جلسه

                                         ۴-منشی جلسه

امضای اعضای هیئت مدیره:

۱-رئیس هیئت مدیره                                      ۲-نایب رییس هیئت مدیره                                    ۳-مدیر عامل

تذکرات:

۱-دونسخه اساسنامه شرکت  با مسئولیت محدود تهیه و ذیل تمام صفحات به امضا کلیه شرکا رسیده و به انضمام صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۲-دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکتنامه تنظیم وبه امضا کلیه شرکا برسد و به ضمیمه صورت جلسه  تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۳-در صورتی که شرکت سهامی خاص قصد تبدیل نوع دارد سرمایه تعهدی خود را نپرداخته قبل از تحویل نوع نسبت به پرداخت سرمایه تعهدی و ارائه گواهی لازم به اداره ثبت ثبت شرکتها اقدان نماید.

۴- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضای هیات رئیسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۵- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت  و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت(  ماده ۹۹) الزامی است.

۶- در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده  اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۷– نام شرکا و میزان سهم الشرکه آنان در یک لیست نوشته و به امضا آنان برسد و به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

۸-صورتجلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.