تعریف شرکت با مسئولیت محدود

 

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (م۹۴ ق ت) در اسم شرکت باید عبارت( با مسئولیت محدود( قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیج یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت.

مدارک مورد نیاز شرکت با مسئولیت محدود

۱-     تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود                               ۲ برگ

۲-     شرکت نامه                                                                     ۲ برگ

۳-     اساسنامه                                                                      ۲ جلد

۴-     صورتجلسه مجمع عمومی موسسین                                    ۲ نسخه

۵-     فتوکپی شناسنامه شرکا و مدیران (در صورتی که خارج از سهامداران انتخاب شود)

۶-     اخذ  و ارائه مجوز در صورت نیاز

روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

۱-پس از تکمیل دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه (مطابق نمونه ضمیمه) و تهیه دو جلد اساسنامه . امضا ذیل تمام اوراق توسط تمام شرکا جهت پرداخت هزینه  تعیین نام پس از اخذ فیش به بانک های معینه مراجعه و فیش پرداختی را به واحد حسابداری اداره ثبت شرکت ها ارائه و واحد مزبور نسبت به ممهور نمودن برگ اضهارنامه اقدام می نماید.

۲- چند نام ( با توجه به اینکه : ۱-نام خارجی نباشد ۲-سابقه ثبت نداشته باشد۳-دارای معنا . مفهوم باشد ۴-با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد  انتخاب و به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکت ها مراجعه و مسئول مربوطه با بررسی نام های ارائه شده نسبت به انتخاب و تعیین نام اقدام  ونام تعیین شده را روی برگ اضهارنامه قید می نماید و سپس  اخذ موافقت  از مسئولین اداره ثبت  شرکت ها در خصوص نام تعیین شده بعمل آید و این نام باید در واحد تعیین نام پبت دفتر شود.

۳-مدارک را با توجه به مواردی که ذکر شد (۲برگ تقاضانامه-۲ برگ شرکت نامه -۲ جلد اساسنامه –فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا – ارائه مجوز در صورت نیاز-۲ نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین) تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکت ها داده و رسید دریافت شود و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعود به (احدی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت) به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکت ها مراجعه نماید.

۴- در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکت ها ایرادی یا نقصی در مدارک ابرازی مشاهده ننماید نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پیش نویس مربوطه پس از  تایید مسئولین اداره ثبت شرکتها تایپ  و در روز مراجعه تحویل  متقاضی داده میشود. متقاضی بایستی به بانک مراجعه و نسبت به پرداخت حق الثبت که در ذیل اظهارنامه مبلغ آن قید شده اقدام نماید.

تذکر۱: قبل از مراجعه به بانک به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی تاسیس در روزنامه کثیرالانتشار و اخذ فیش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج در یک مرحله به بانک پرداخت شود.

تذکر۲:در صورتی  که کارشناس اداره ثبت شرکت ها ایراد یا نقصی در مدارک مشاهده نماید مراتب کتبا” به متقاضی اعلام خواهد شد که نسبت به رفع نقص یا ایراد اقدام نماید.

تذکر ۳:در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکت ها موضوع شرکت را محتاج مجوز از مراجع ذیصلاح تشخیص دهد نسبت به تهیه استعلام  اقدام و برگ استعلام پس از اخذ امضا از مسئولین مربوطه در دبیرخانه اداره کل ثبت شرکت ها ثبت دفتر شده و به مرجع مربوطه همراه با یک نسخه فتوکپی از مدارک تحویل داده شود.

۵-پس از پرداخت مبلغ حق الثبت ، فیش مربوطه را به واحد حسابداری اداره ثبت شرکت ها ارائه و واحد مربوطه نسبت به ممهور نمودنذیل برگ تقاضانامه و درج مبلغ پرداختی و تاریخ و شماره فیش اقدام می نماید.

۶-مدارک به واحد ثبت تاسیس و تغییرات اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و درج بر روی اظهارنامه اقدام  و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط شرکا (که خود از شرکا یا وکیل رسمی شرکت می باشد) با قید جمله ((ثبت با سند برابر است)) امضا اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده به امضا رییس اداره ثبت شرکت ها برسد. یک نسخه از مدارک ضبط در پرونده شرکت شده و در بایگانی اداره  ثبت شرکت ها نگهداری خواهد شد و یک نسخه دیگر از مدارک(تقاضانامه-شرکت نامه- اساسنامه-صورتجلسه مجمع عمومی موسس –صورتجلسه هیئت مدیره) ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شده و تحویل متقاضی می گردد.

۷-متقاضی مدارک مربوط به خود و پرونده متشکله را به قسمت دبیرخانه اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی برده و پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور ، مسئول مربوط نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده  اقدام و پرونده متشکله را ضبط و بقیه مدارک تحویل متقاضی می گردد.

۸-متقاضی پس از تحویل گرفتن مدارک مربوط به خود ، نسخه دوم آگهی تاسیس را به واحد روابط عمومی  مستقر در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار تحویل و نسخه اول آگهی تایپ شده تاسیس شرکت را به دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در خیابان بهشت(خیابان جنوبی پارک شهر) جهت درج در روزنامه رسمی ( پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می گردد ) تسلیم می نماید.

تذکر: در صورت نیاز فوری به آگهی تاسیس شرکت قبل از انتشار در روزنامه رسمی باشد چند نسخه فتوکپی از آگهی تاسیس تهیه و هنگام تحویل اصلی آگهی به دفتر روزنامه رسمی فتوکپی ها توسط دفتر روزنامه رسمی ممهور به مهر می گرد که دارای اعتبار مربوطه خواهد بود.

توجه: قبل از اقدام به تکمیل نمودن مدارک شرکت با مسئولیت محدود موارد ذیل را مطالعه فرمایید.

۱-حداقل تعداد شرکا با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود (م۹۴ ق ت).

۲- حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال  می باشد.

۳-سعی شود در نام شرکت از نام شرکا استفاده نشود ، اسم شریکی که در نام شرکت قید شود ، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود.

۴-شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و مدیر عامل اقرار به در یافت کلیه سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی ، نماید و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است( م ۹۶ ق ت)

۵-در شرکت نامه باید صراحتا” قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است(م ۹۷ ق ت)

۶-کلیه شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

 ۷-سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم و غیره در آید و سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشت باشند.( م ۱۰۲ ق ت)

۸-انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود( م  ۱۰۳ ق ت)

۹-شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر که بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نا محدود معین می شوند اداره می گردد.( م ۱۰۴ ق ت)

۱۰- مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد ( م ۱۰۵ ق ت)

۱۱- تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه  اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا” دعوت شوند و در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی  شرکا اتخاذ می شود اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد.(م ۱۰۶ ق ت)

۱۲-هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد در مجامع دارای رای خواهد بود. اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید( م ۱۰۷ ق ت)

۱۳-روابط شرکا شرکت تابع مقررات اساسنامه است و تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکا است اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارد.( م ۱۰۸ ق ت)

۱۴-در هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکا بیش از ۱۲ نفر باشند باید دارای هیات نظار بوده و هیئت نظار لااقل سالی یک مرتبه  مجمع عم.می شرکا را تشکیل دهد(م ۱۰۹ ق ت)

هیئت نظار مرکب از ۳ نفر بوده که از بین شرکا برای مدت یک سال انتخاب می شوند و اعضای هیئت نظار نبایستی عضو هیئت مدیره شرکت باشند.

وضایف هیئت نظار:

الف:تحقیق نماید که سرمایه نقدی شرکت پرداخت شده سهم الشرکه غیر نقدی تقویم وتسلیم شده باشد

ب: در شرکت نامه تقویم سهم الشرکه غیر نقدی به صراحت ذکر شده باشد.

ج: دعوت شرکا برای مجمع عمومی فوق العاده

د:اعضای هیئت نظار از جهت اعمال اداری ونتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند ( م ۱۶۷ ق ت)

ه: اعضا هیئت نظار دفاتر و صندق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله گزارش به مجمع عمومی می دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خبط هایی مشاهده نمایند موضوع را در گزارش مذکور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلایل خود را بیان میکنند(م ۱۶۸ ق ت)

و: تا ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند(خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی  و گزارش هیئت نظار اطلاع حاصل کند ( م۱۷۰ ق ت)

۱۵-شرکا شرکت نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا ( م ۱۱۰ ق ت)

۱۶-اتخاذ تصمیم نسبت به تغییرات اساسنامه شرکت می تواند حد نصاب دیگری را مقرر دارد (م۱۱۱ ق ت)

۱۷-در هیچ مورد اکثریت شرکا نمی تواند شریکی را مجبور به افزایش سهم الشرکه خود در شرکت نماید ( م ۱۱۲ ق ت)

۱۸- سرمایه احتیاطی مجمع عمومی می تواند مقرر نماید درصدی از سود قابل تقسیم بعنوان سرمایه (ذخیره) احتیاطی منظور گردد.

۱۹-شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل میشود.

۱-وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد

۲-وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.

۳- در صورتی که شرکت ورشکست شود.

۴-در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه  شرکت باشد.

۵-در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد  پرداخته و او را از شرکت خارج نمایند.

۶-در مورد فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد( مواد ۹۳ و ۱۱۴ ق ت)

۲۰-اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب میشوند:

الف: موسسین و مدیرانی که ب خلالف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی وتقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

ب: کسانی به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

ج:مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع مرهومی را بین شرکا تقسیم کنند.(م ۱۱۵  ق ت)

۲۱-ثبت کلیه شرکت های مذکور ( سهامی عام – سهامی خاص-با مسئولیت محدود-تضامنی –نسبی-مختلط سهامی –مختلط غیر سهامی-تعاونی) در این قانون (قانون تجارت) الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت ها است(م ۱۹۵ ق ت)

۲۲-در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت ،خلاصه شرکت نامه ها و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد. (م ۱۹۶ ق ت)

۲۳-در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت ( حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت میگیرد) و تعیین کیفیت تفریغ  حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آنها  از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود مقررات مواد ۱۹۵ ( بند ۲۱) و ۱۹۷ ( بند ۲۲) لازم الرعایه است (م ۲۰۰ ق ت)

۲۴-در هر گونه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که بطور خطی یا چاپی از طرف شرکت های مذکور در این قانون به استثنای شرکت های تعاونی صادر می شود سرمایه شرکت صریحا” باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخت نشده ، قسمتی که پرداخت شده نیز باید صریحا” معین شودشرکت متخلف به جزای نقدی محکوم خواهد شد.(م ۲۰۱ ق ت)

۲۵-در شرکت های سهامی و شرکت های مسئولیت محدود و شرکت های تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد(م ۲۱۳ ق ت)

۲۶-هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون ( قانون تجارت) و هر شرکت خارجی  که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده به جزای نقدی خواهد شد.(قسمتی از م ۲۲۰ ق ت)

۲۷-انتخاب بازرس در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.

۲۸-انتخاب روزنامه برای درج آگهی های دعوت شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.

۲۹-پس از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی ( دفتر روزنامه و کل)و پلمپ آنها در اداره ثبت شرکت ها اقدام نمایند.

 

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود(تضامنی –نسبی)

نام شرکت                                             شماره ثبت                                    سرمایه ثبت شده                            ریال       در تاریخ                       ساعت                       مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکا / اکثریت شرکا در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.              

 

      نام شرکا                                             میزان سهم الشرکه

۱-خانم/آقای                           دارای                       ریال سهم الشرکه

۲-خانم/آقای                           دارای                       ریال سهم الشرکه

۳-خانم/آقای                           دارای                       ریال سهم الشرکه

۴-خانم/آقای                           دارای                       ریال سهم الشرکه

محل شرکت از(آدرس قبلی) تهران                            خیابان                     کوچه                                  پلاک                             کد پستی                                  تلفن

(آدرس جدید) تهران                 خیابان                                کوچه                       پلاک                            کد پستی                                   تلفن          

انتقال یافت درنتیجه ماده                       اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.

به خانم/آقای               احدی از شرکا( یا مدیر عامل در صورتیکه از بین شرکا باشد)یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضا ذیل دفنر ثبت اقدام نماید.

۱-خانم/آقای                                         امضا

۲-خانم/آقای                                       

۳-خانم/آقای                                       

تذکرات:

۱-     در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکا تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکا وفق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری است.

۲-     شرکا اصالتا” یا وکالتا”  یا ولایتا” نام خود را همراه با ذکر میزان سهم الشرکه نوشته و امضا نمایند و در صورتیکه وکالتا” امضا می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی ( اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.

۳-     در صورتیکه تعداد شرکا از ۱۲ نفر بیشتر باشند انتخاب هیات نظار(مرکب از سه نفر شرکا) الزامی و در ابتدا صورت جلسه نام اعضای هیات  نظار نوشته شود در ذیل صورتجلسه امضا نمایند

۴-     امضا ذیل تمام صفحات صورت جلسه الزامی است.

۵-     توجه: صورت جلسه ظرف مدت یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۶-     در صورتیکه اختیار تغییر محل طبق اساسنامه از وظایف هیات مدیره باشند صورتجلسه هیات مدیره با استفاده از نمونه ضمیمه تنظیم و تسلیم اداره ثبت شرکت ها شود.

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه با ورود شریک جدید در شرکت های با مسئولیت محدود-تضامنی –نسبی

نام شرکت                                             شماره ثبت                                    سرمایه ثبت شده                            ریال       در تاریخ                 ساعت                       مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکا / اکثریت شرکا در محل شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه با ورود شریک جدید اتخاذ تصمیم شد.              

    نام شرکا                                             میزان سهم الشرکه

۱-خانم/آقای                           دارای                       ریال سهم الشرکه

۲-خانم/آقای                           دارای                       ریال سهم الشرکه

۳-خانم/آقای                           دارای                       ریال سهم الشرکه

۴-خانم/آقای                           دارای                       ریال سهم الشرکه

پس از مذاکره در خصوص وضعیت شرکت تصمیم  گرفته شد که :

۱-خانم/ آقای                         فرزند                          متولد                                  شماره شناسنامه                         صادره از                 به آدرس                                       با پرداخت                           ریال                    به صندوق شرکت در ضمره شرکا در آمد.

۲-خانم/ آقای                         فرزند                          متولد                                  شماره شناسنامه                         صادره از                 به آدرس                                       با پرداخت                           ریال                    به صندوق شرکت در ضمره شرکا در آمد.

مدیر عامل شرکت اقرار به دریافت مبلغ افزایش یافته نمود         

سرمایه شرکت از                       ریال به                              ریال افزایش یافت و در نتیجه  ماده                         اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.

به خانم/آقای                       احدی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده میشود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت  و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

-خانم/آقای                                         امضا

۲-خانم/آقای                                       

۳-خانم/آقای                                       

تذکرات:

۱-فتوکپی شناسنامه شرکا جدید همراه صورتجلسه به ادره ثبت شرکت ها تحویل شود.

۲-در صورتیکه آورده شرکا جدید غیر نقدی باشد طی صورت جلسه ای آن آورده ارزیابی شده و قیمت توافقی ذکر و به امضا کلیه شرکا برسد و جزو اسناد شرکت ضبط گردد.

۳-در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکا تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکا وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.

۴- شرکا اصالتا” یا وکالتا” یا ولایتا” نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورت جلسه نوشته و امضا نمایند.در صورتیکه وکالتا” امضا می نمایند ارائه کارت نامه رسمی( اصل یا رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.

۵-در صورتیکه تعداد شرکا از ۱۲ نفر بیشتر باشد  انتخاب هیات نظار مرکب از سه نفر الزامی و در ابتدا صورتجلسه نام اعضای هیات نظار نوشته شده و ذیل صورت جلسه را امضا نمایند.

۶-تمام شرکا ذیل تمام صفحات صورت جلسه را امضا نمایند.

۷-صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضا و یک نسخه به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود.

۸-صورتجلسه ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

نمونه صورتجلسه تبدیل نوع شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص

نام شرکت                                             شماره ثبت                                    سرمایه ثبت شده                            ریال       در تاریخ                         ساعت                       مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکا / اکثریت شرکا در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر نوع شرکت اتخاذ تصمیم شد.              

    نام شرکا                                             میزان سهم الشرکه

۱-خانم/آقای                             دارای                       ریال سهم الشرکه

۲-خانم/آقای                             دارای                       ریال سهم الشرکه

۳-خانم/آقای                             دارای                       ریال سهم الشرکه

۴-خانم/آقای                             دارای                       ریال سهم الشرکه

پس از بحث . بررسی مقرر گردید که الف: نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردد و دو برگ اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص تنظیم و امضا شد و همچنین اساسنامه جدید مشتمل بر                             ماده                 تبصره به تصویب رسید و ذیل تمام صفحات امضا و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

ب:سرمایه شرکت مبلغ                   ریال منقسم به تعداد                        سهم ریالی با نام(یابی نام) که تماما” پرداخت شده می باشد در نتیجه پس از تبدبل ؛لیست سهام داران و سهم آنها بشرح ذیل است.

نام شرکا                                    میزان سهم

۱-خانم /آقای                               دارای                         سهم                             ریالی

۲-خانم/آقای                               دارای                         سهم                             ریالی

۳- خانم /آقای                               دارای                         سهم                            ریالی

۴-خانم /آقای                               دارای                         سهم                             ریالی

ج:خانم ها/آقایان                          و                               و                           به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و با امضا ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام می نمایند.

محل امضا

د:خانم/ آقای                                  به سمت بازرس اصلی و خانم /آقای                   به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و با امضای ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام نمودند.

ه:روزنامه کثیرالانتشار                       جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

کلیه سهام داران به خانم /آقای                        احدی از سهام داران یا وکیل رسمی شرکت وکالت دادند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

نام سهامداران                                          تعداد سهام

۱-     خانم /آقای                                 دارای                            سهم                                    امضا

۲-     خانم /آقای                                 دارای                            سهم     

۳-     خانم /آقای                                 دارای                            سهم

 

تذکرات

۱-دو برگ اظهارنامه ثبت شرکت سهامی تهیه و به امضا کلیه سهامداران برسد و ضمیمه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود .

۲- دو جلد اساسنامه تهیه و ذیل تمام صفحات به امضا کلیه سهام داران برسد و ضمیمه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۳-در صورتیکه بازرسان جز (شرکا قبلی)سهام داران نباشند فتوکپی شناسنامه آنها به ضمیمه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۴-صورت جلسه هیئت مدیره ای دایر بر انتخاب اعضای هیئت مدیره (رئیس هیات و نایب رئیس و مدیر عامل) و دارندگان حق امضا تنظیم و به امضا تمامی اعضا برسد و ضمیمه صورت جلسه مجمع تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۵- در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکا تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکا وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.

۶-شرکا اصالتا” یا وکالتا” یا ولایتا” نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورت جلسه نوشته و امضا نمایند.در صورتیکه وکالتا” امضا می نمایند ارائه کارت نامه رسمی( اصل یا رونوشت برابر اصل شده) الزامی است

۷- در صورتیکه تعداد شرکا از ۱۲ نفر بیشتر باشد  انتخاب هیات نظار مرکب از سه نفر الزامی و در ابتدا صورتجلسه نام اعضای هیات نظار نوشته شده و ذیل صورت جلسه را امضا نمایند

۸- تمام شرکا ذیل تمام صفحات صورت جلسه را امضا نمایند

۹- صورت جلسه در ۲ یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضا و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.

۱۰-صورت جلسه ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود

نمونه صورتجلسه انتخاب هیئت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود

نام شرکت                                             شماره ثبت                                    سرمایه ثبت شده                            ریال صورت جلسه مجمع عمومی عادی (یا عادی به طور فوق العاده) شرکت در تاریخ                        ساعت                   کلیه شرکا/ اکثریت شرکا تشکیل و نسبت به انتخاب اعضای هیئت مدیره ( یا ترمیم تعداد اعضای هیات مدیره) بشرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

اسامی شرکا                                             میزان سهم الشرکه

۱-خانم/آقای                           دارای                       ریال سهم الشرکه

۲-خانم/آقای                           دارای                       ریال سهم الشرکه

۳-خانم/آقای                           دارای                       ریال سهم الشرکه

۴-خانم/آقای                           دارای                       ریال سهم الشرکه

با توجه به (انقضای مدت ماموریت مدیران یا استعفای مدیر یا مدیران با عزل بعضی از مدیران یا خروج بعضی از مدیران  از شرکت یا عوامل دیگری که باعث تجدید و انتخاب مدیران می شود ذکر گردد.

۱-     خانم /آقای

۲-     خانم /آقای

۳-     خانم / آقای

به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت                 سال (یا بمدت نامحدود) انتخاب وبا امضا ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام می نمایند.

به خانم /آقای                          احدی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده میشود که ضکن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق النسب و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

۱-خانم / آقای                           امضا

۲-خانم /آقای

۳-خانم /آقای

۱-     پس از تنظیم صورت جلسه فوق نسبت به تنظیم صورت جلسه هیئت مدیره بشرح نمونه پیوستی اقدام شود.

۲-              مدت ماموریت در شرکت های با مسئولیت محدود هم می تواند مقید به زمان و هم میتواند نامحدود باشد. بنابراین به این نکته با توجه به اساسنامه شرکت توجه شود.

۳-     در صورتی که یکی از مدیران سهم الشرکه خود را مستقل نمود و از شرکت خارج شد و یا از سمت خود استعفا دارد بایستی صورت جلسه فوق تنظیم و مدیری به جای فرد خارج شده یا مستعفی انتخاب شود.

۴-     در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکا تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه یا قانون تجارت به ارائه اصول مستندات الزامی است.

۵-     شرکا اصالتا” یا وکالتا” یا ولایتا” نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورت جلسه نوشته و امضا نمایند.در صورتیکه وکالتا” امضا می نمایند ارائه کارت نامه رسمی( اصل یا رونوشت برابر اصل شده) الزامی است

۶-     در صورتیکه تعداد شرکا از ۱۲ نفر بیشتر باشد  انتخاب هیات نظار مرکب از سه نفر الزامی و در ابتدا صورتجلسه نام اعضای هیات نظار نوشته شده و ذیل صورت جلسه را امضا نمایند.

۷-     تمام شرکا ذیل تمام صفحات صورت جلسه را امضا نمایند.

۸-     صورت جلسه در ۲ یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضا و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود

۹-     صورت جلسه ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه به اداره ثبت شرکت ها تحویل شود.