تنظیم قرارداد داوری با توجه به قانون داوری تجاری -دکتر شیروی