نام شركت:

شماره ثبت شركت:

سرمایه ثبت شده:

لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی( عادی سالیانه) یا (عادی بطور فوق العاده) یا( فوق العاده) مورخ                                      شركت:

شماره                                 نام ونام خانوادگی                     تعداد سهام           امضا سهامدار یا وكیل رسمی

1                         خانم / آقای

2                         خانم / آقای

3                         خانم / آقای

4                         خانم / آقای

5                         خانم / آقای

6                         خانم / آقای

7                         خانم / آقای