صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شركت                             سهامی خاص                                      ثبت شده به شماره                            

                     در ساعت                     مورخ                   با حضور كلیه / اكثریت سهامداران در محل قانونی شركت تشكیل گردید.

الف:در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1-خانم /آقای                                         به سمت رییس جلسه

2-خانم /آقای                                         به سمت ناظر جلسه

3-خانم /آقای                                         به سمت ناظر جلسه

4-خانم / آاقای                                      به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب:به پیشنهاد هیات مدیره و ملاحضه گزارش بازرس قانونی شركت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ                            ریال به مبلغ                           ریال  از محل(1- پرداخت نقدی 2-تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شركت 3- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شركت 4- تبدیل اوراق قرضه به سهام) مورد تصویب مجمع واقع شد.

ج: به هیات مدیره اختیار داده میشود كه نسبت به عملی نمودن  افزایش سرمایه اقلام و پس از عملی شن افزایش سرمایه به مبلغ                      ریال( و یا تا میزان مبلغ                               ریال و یا تا مبلغ واریزی                                  حداكثر دو مدت                      نسبت به ثبت آن  در اداره ثبت شركت اقدام نماید.

امضا هیئت رییسه

1-رییس جلسه                                2- ناظر جلسه                            3-ناظر جلسه                               4-منشی جلسه     

تذكرات:

1-قبل از عملی شدن افزایش سرمایه ، سرمایه تعهدی شركت بایستی كلا” پرداخت شده باشد. و گواهی لازم به همراه صورتجلسه تسلیم اداره ثبت شركت ها شود.

2-صورت جلسه  در چند نسخه تنظیم و كلیه صفحات به امضای هیات رئیسه برسد و یك نسخه آن تحویل اداره ثبت شركت ها شود.                        

3- در صورتی كه مجمع با حضور اكثریت سهامداران تشكیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شركت  و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت(  ماده 99) الزامی است

4-در صورتیكه مجمع با حضور اكثریت سهام داران تشكیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

5- نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یك لیست نوشته و به امضا آنها برسد و هیئت رییسه مجمع صحت آنرا تایید و بهمراه صورتجلسه تحیل اداره ثبت شركتها شود.

6- صورتجلسه حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ تشكیل جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.