صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شركت                             سهامی خاص ثبت شده به شماره                    درساعت                                  مورخ                       با حضور كلیه / اكثریت سهامداران در محل قانونی شركت(اگر جلسه در محل دیگری تشكیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشكیل گردید.

الف:در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1- خانم / آقای                                                                 به سمت رییس جلسه

2- خانم / آقای                                                                 به سمت ناظر جلسه

3- خانم / آقای                                                                 به سمت ناظر جلسه

4-خانم / آقای                                                                   به سمت منشی جلسه انتخاب شدند       

ب: دستور جلسه اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال شركت

پس از بحث و بررسی شركت بعلت                                                        منحل گردید و آقای /خانم (یا شخصیت حقوقی)                          به سمت مدیران /مدیر تصفیه انتخاب شدند. آدرس مدیران/مدیر تصفیه و محل تصفیه تهران خیابان                         كوچه                   پلاك                  كد پستی                                می باشد.

مدیران/مدیر تصفیه اقرار به دریافت كلیه اموال دارایی ها و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شركت را نمود.

به خانم / آقای                                          احدی از مدیران یا سهامداران یا وكیل رسمی شركت وكالت داده میشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضای هیئت رئیسه :امضا رئیس جلسه                    امضا ناظر جلسه                  امضا ناظر جلسه                           امضامنشی جلسه

امضا مدیر یا مدیران تصفیه:

تذكرات:

1-آخرین روزنامه رسمی شركت در خصوص انتخاب مدیران ضمیمه صورتجلسه شود.

2-فتوكپی شناسنامه مدیر یا مدیران تصفیه در صورتیكه خارج از سهامداران باشد ضمیمه صورتجلسه شود.

3- صورتجلسه ظرف 5 روز از تاریخ تشكیل جلسه(وفق ماده 209 لایحه اصلاحی قانون تجارت) تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

4-در صورتیكه مدیر یا مدیران تصفیه ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام نكرده باشند طی نامه جداگانه قبولی خود را اعلام  و

ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

5– در صورتی كه مجمع با حضور اكثریت سهامداران تشكیل شده رعایت مقررات  دعوت وفق اساسنامه شركت  و مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت و ارائه اصول آن بهمراه صورتجلسه الزامی است.(ماده 97.ل.ا.ق.ت)

6-لیست سهامداران حاضر در محمع تهیه و به امضا سهامداران برسد ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود(ماده 99 لایحه اصلی قانون تجارت)