صورتجلسه هیات مدیره شركت                             سهامی خاص ثبت شده به شماره                       با حضور كلیه / اكثریت اعضا در ساعت                      مورخ                               در محل شركت تشكیل  و تصمیم ذیل اتخاذ گردید.

هیات مدیره موافقت نمود  كه خانم / آقای                                       با واگذاری                                 كلیه سهام خود به خانم / آقای                               فرزند                          متولد                           به شماره شناسنامه                            صادره از                              به آدرس                       خیابان                   كوچه                            پلاك                       كد پستی                     از شركت خارج شد.

و یا:

خانم / آقای                                       با واگذاری                                سهم از سهام خود به خانم / آقای                               فرزند                          متولد                           به شماره شناسنامه                            صادره از                              به آدرس                       خیابان                   كوچه                            پلاك                       كد پستی                     تعداد سهام خود را به                              سهم كاهش داد.

امضا اعضا هیئت مدیره:

1-                                                2-                                        3-                                          4-

امضا خریدار                                                              امضا فروشنده

تذكرات:

1-     صورتجلسه  در چند نسخه تنظیم وكلیه نسخ و صفحات آن به امضای هیئت رئیسه و خریدار و فروشنده برسد

2-    یك نسخه از صورتجلسه مذكور تحویل دارایی مربوطه برای محاسبه و تعیین مالیات بر نقل و انتقال شود و پس از پرداخت مالیات برگ مفاصا حساب مالیات بر نقل و انتقال بهمراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

3-     فتوكپی شناسنامه سهامدار یا سهامداران جدید بهمراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

صورت جلسه حد اكثر ظرف یكماه از تاریخ تشكیل جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.