جلسه هیات مدیره شركت                             سهامی خاص ثبت شده به شماره                       با حضور كلیه / اكثریت اعضا در تاریخ                                  ساعت                      در محل قانونی شركت  تشكیل  و تصمیم ذیل اتخاذ گردید.

الف: با عنایت به اختیار حاصله از تبصره                           ماده                                       اساسنامه شركت تصویب شد. آدرس قانونی شركت از                            خیابان                                 كوچه                        پلاك                         كد پستی                  به آدرس                                     خیابان                                   كوچه                         پلاك                        كد پستی                    تغییر یابد.

ب: به خانم / آقای                                          احدی از مدیران یا سهامداران یا وكیل رسمی شركت وكالت داده میشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا اعضای هیئت مدیره

1-                                                   2-                                        3-                                          4-

تذكرات:

1-در صورتی كه جلسه با حضور اكثریت اعضا تشكیل شده  رعایت مقررات اساسنامه شركت و لایحه اصلاحی قانونی تجارت در خصوص دعوت الزامی است.

2- صورتجلسه حداكثر ظرف یك ماه از تاریح تشكیل جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

3-صورتجلسه در چند نسخه تهیه و به امضای اعضای هیات مدیره برسد و یك نسخه از آن تحویل اداره ثبت شركت ها شود.