نام شركت                                             شماره ثبت                                    سرمايه ثبت شده                            ريال   در تاريخ                         ساعت                       جلسه هيئت مديره شركت با حضور كليه اعضاي هيئت مديره / اكثريت اعضاي هيئت مديره  در محل شركت تشكيل و نسبت به تعيين سمت و تعيين دارندگان حق امضا مجاز به شرح ذيل اتخاذ تصميم شد.

1-خانم /آقاي                             به سمت رئيس هيئت مديره

2-خانم /آقاي                             به سمت نايب رئيس هيات مديره

3-خانم /آقاي                             به سمت مدير عامل شركت انتخاب

كليه اسناد و مدارك و اوراق بهادار با امضا مشترك خانم ها/ آقايان                                 همراه با مهر شركت معتبر مي باشد.

به خانم / آقاي                             احدي از شركا يا عضو هيئت مديره يا وكيل رسمي شركت وكالت داده ميشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

نام اعضاي هيئت مديره

1-خانم / آقاي                                      امضا

2-خانم /آقاي         

3-خانم /آقاي

تذكرات

1-در صورتيكه جلسه با حضور اكثريت هيئت مديره تشكيل شده رعايت تشريفات دعوت وفق اساسنامه يا قانون تجارت الزامي است.

2-صورت جلسه در دو يا چند نسخه تهيه و ذيل تمام صفحات آن توسط اعضا امضا شود و يك نسخه آن تحويل اداره ثبت شركت ها شود.

3-در صورتي كه سمت اعضاي هيئت مديره تغيير نمايد بايستي با تنظيم صورت جلسه هيئت مديره مراتب به اداره ثبت شركت ها شود.

4- صورت جلسه در ظرف يكماه از تاريخ تشكيل جلسه تحويل اداره ثبت شركت ها شود.