نام شركت                                             شماره ثبت                                    سرمايه ثبت شده                            ريال   در تاريخ                         ساعت                       مجمع عمومي فوق العاده شركت با حضور كليه شركا / اكثريت شركا در محل شركت تشكيل و نسبت به نقل و انتقال سهم الشركه خانم ها/آقايان                               بشرح ذيل اتخاذ تصميم شد.

    نام شركا                                             ميزان سهم الشركه

1-خانم/آقاي                             داراي                       ريال سهم الشركه

2-خانم/آقاي                             داراي                       ريال سهم الشركه

3-خانم/آقاي                             داراي                       ريال سهم الشركه

4-خانم/آقاي                             داراي                       ريال سهم الشركه

پس از مذاكره مقرر شد كه خانم/آقاي                       كه داراي                       ريال  سهم الشركه مي باشد با رعايت مفاد ماده 103 قانون تجارت كليه سهم الشركه/يا مقداري از سهم الشركه خود را به خانم/آقاي                                فرزند                              متولد                             شماره شناسنامه                           آدرس محل سكونت                                                منتقل و از شركت خارج شد و ديگر هيچ گونه حق و سمتي در شركت ندارد و اين نقل و انتقال سهم الشركه مورد موافقت كليه شركا/اكثريت شركا با رعايت مفاد ماده 102 قانون تجارت قرار گرفت.

به خانم/آقاي                              احدي از شركا يا وكيل رسمي شركت وكالت داده شد كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

نام شركا                                            ميزان سهم الشركه

1-خانم/ آقاي                                  داراي                                 امضا

2-خانم/ آقاي                                  داراي                                

3-خانم/ آقاي                                  داراي                               

تذكرات

1-صورت جلسه نقل و انتقال سهم الشركه به يكي از دفاتر اسناد رسمي ارائه و تقاضاي صدور سند رسمي در اجراي ماده 103 قانون تجارت شود و سپس اصل سند رسمي يا تصوير برابر اصل شده و همراه با اصل صورتجلسه جهت ثبت به اداره ثبت شركت ها تسليم شود.

2- فتوكپي شناسنامه شريك جديد (منتقل اليه) همراه با صورت جلسه و سند رسمي به ادار ه ثبت شركتها تسليم شود.

3-صورت جلسه بايستي به امضا شركا با رعايت ماده 102 قانون تجارت و مخصوصا خريدار و فروشنده برسد

4-در صورتي كه شريكي سهم الشركه خود را منتقل نموده است عضو هيئت مديره بوده بايستي بعد از جلسه مجمع عمومي عادي يا عادي به طور فوق العاده تشكيل و نسبت به تعيين عضو جديد هيئت مديره اقدام شود.

5- در صورتيكه جلسه با اكثريت شركا تشكيل شده باشد رعايت دعوت شركا وفق اساسنامه شركت يا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامي است.

6- شركا اصالتا” يا وكالتا” يا ولايتا” نام خود را همراه با ذكر سمت و ميزان سهم الشركه در صورت جلسه نوشته و امضا نمايند.در صورتيكه وكالتا” امضا مي نمايند ارائه كارت نامه رسمي( اصل يا رونوشت برابر اصل شده) الزامي است.

7- در صورتيكه تعداد شركا از 12 نفر بيشتر باشد  انتخاب هيات نظار مركب از سه نفر الزامي و در ابتدا صورتجلسه نام اعضاي هيات نظار نوشته شده و ذيل صورت جلسه را امضا نمايند.

8-تمام شركا ذيل تمام صفحات صورت جلسه را امضا نمايند.

9-صورت جلسه در 2 يا چند نسخه تهيه و تمام آنها امضا و يك نسخه به اداره ثبت شركتها ارائه شود.

10-صورت جلسه ظرف مدت يك ماه از تاريخ تشكيل جلسه تحويل اداره ثبت شركت ها شود.