نام شركت                                             شماره ثبت                                    سرمايه ثبت شده                            ريال       در تاريخ

                           ساعت                       مجمع عمومي فوق العاده شركت با حضور كليه شركا / اكثريت شركا در محل شركت تشكيل و نسبت به كاهش سرمايه اتخاذ تصميم شد.               

    نام شركا                                             ميزان سهم الشركه

1-خانم/آقاي                           داراي                       ريال سهم الشركه

2-خانم/آقاي                           داراي                       ريال سهم الشركه

3-خانم/آقاي                           داراي                       ريال سهم الشركه

4-خانم/آقاي                           داراي                       ريال سهم الشركه

با توجه به وضعيت شركت (علل كاهش قيد شود)

1-خانم /آقاي                              با دريافت                         ريال از صندوق شركت سهم الشركه خود را به ميزان                    ريال كاهش داد.

2-خانم /آقاي                        با دريافت                         ريال از صندوق شركت سهم الشركه خود را به ميزان                    ريال كاهش داد

 3-خانم /آقاي                             با دريافت                         ريال از صندوق شركت سهم الشركه خود را به ميزان                    ريال كاهش داد.

4-خانم /آقاي                              با دريافت                         ريال از صندوق شركت سهم الشركه خود را به ميزان                    ريال كاهش داد.

 

سرمايه شركت از مبلغ                          ريال به                     ريال كاهش يافت. در نتيجه ماده                    اساسنامه شركت به شرح فوق اصلاح مي گردد.

كليه شركا به خانم/آقاي                         احدي از شركا يا وكيل رسمي شركت ومالت دادند ضمن حضور در اداره ثبت شركت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

1-خانم/آقاي                                         امضا

2-خانم/آقاي                                       

3-خانم/آقاي                                       

تذكرات:               

1-در صورتيكه جلسه با اكثريت شركا تشكيل شده باشد رعايت دعوت شركا وفق اساسنامه شركت يا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامي است.

2-شركا اصالتا” يا وكالتا” يا ولايتا” نام خود را همراه با ذكر سمت و ميزان سهم الشركه در صورت جلسه نوشته و امضا نمايند.در صورتيكه وكالتا” امضا مي نمايند ارائه كارت وكالت نامه رسمي( اصل يا رونوشت برابر اصل شده) الزامي است.

3-در صورتيكه تعداد شركا از 12 نفر بيشتر باشد  انتخاب هيات نظار مركب از سه نفر الزامي و در ابتدا صورتجلسه نام اعضاي هيات نظار نوشته شده و ذيل صورت جلسه را امضا نمايند.

4-تمام شركا ذيل تمام صفحات صورت جلسه را امضا نمايند.

5-صورت جلسه در 2 يا چند نسخه تهيه و تمام آنها امضا و يك نسخه به اداره ثبت شركتها ارائه شود.

6-صورت جلسه ظرف مدت يك ماه از تاريخ تشكيل جلسه تحويل اداره ثبت شركت ها شود.