صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شركت                             سهامی خاص ثبت شده به شماره                    در تاریخ                                  ساعت                         با حضور كلیه / اكثریت سهامداران در محل قانونی شركت(در صورتی كه مجمع در غیر محل شركت تشكیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شركت نوشته شود) تشكیل گردید.

الف:در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1- خانم / آقای                                                                 به سمت رییس جلسه

2- خانم / آقای                                                                 به سمت ناظر جلسه

3- خانم / آقای                                                                 به سمت ناظر جلسه

4-خانم / آقای                                                                   به سمت منشی جلسه انتخاب شدند       

ب: دستور جلسه تغییرموضوع( یا الحاق مواردی به موضوع شركت) مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه موضوع شركت بنحو ذیل تغییر یافت.

 

و ماده                        اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.

ج: به خانم / آقای                                          احدی از مدیران یا سهامداران یا وكیل رسمی شركت وكالت داده میشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضا اعضای هیات رئیسه جلسه

رئیس جلسه                                ناظر جلسه                               ناظر جلسه                           منشی جلسه

تذكرات:

1-در صورتی كه موضوع شركت كلا” تغییر یابد یا مواردی در آن اصلاح گردد یا مواردی به آن الحاق گردد بطور كامل در صورتجلسه نوشته شود.

2-در صورتی كه موضوع قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از مرجع خاصی باشد میتوانید بدوا” به مرجع مربوطه مراجعه و مجوز لازم را اخذ و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شركتها نمائید و همچنین می توانید  صورت جلسه را تحویل اداره ثبت شركت ها      

نموده و استعلام از مرجع ذیصلاح را اخذ و به آن مرجع مراجعه و پس از دریافت مجوز به اداره ثبت شركت ها تحویل نمایید.

3- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و كلیه صفحات به امضای هیات رئیسه برسد و یك نسخه آن تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

4- در صورتی كه مجمع با حضور اكثریت سهامداران تشكیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شركت  و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت(  ماده 99) الزامی است.

5- در صورتیكه مجمع با حضور اكثریت سهامداران تشكیل شده  اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

6- نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یك لیست نوشته و به امضا آنها برسد و هیئت رییسه مجمع صحت آنرا تایید و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شركتها شود.

7-صورتجلسه حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ تشكیل جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.