نام شركت                                             شماره ثبت                                    سرمايه ثبت شده                            ريال       در تاريخ                         ساعت                       مجمع عمومي فوق العاده شركت با حضور كليه شركا / اكثريت شركا در محل شركت تشكيل و نسبت به تغيير يا الحاق مواردي به موضوع شركت اتخاذ تصميم شد.              

           نام شركا                                             ميزان سهم الشركه

1-خانم/آقاي                           داراي                       ريال سهم الشركه

2-خانم/آقاي                           داراي                       ريال سهم الشركه

3-خانم/آقاي                           داراي                       ريال سهم الشركه

4-خانم/آقاي                           داراي                       ريال سهم الشركه

موضوع شركت بشرح زير تغيير يافت يا مواردي به موضوع شركت الحاق شد.

در نتيجه ماده                                اساسنامه شركت بشرح فوق اصلاح مي گردد.

به خانم/ آقاي                       احدي از شركا يا وكيل رسمي شركت وكالت داده مي شود.

كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت  و امضا ذيل دفتر ثبت اقدام نمايد.

 

1-خانم/آقاي                                         امضا

2-خانم/آقاي                                       

3-خانم/آقاي                                        

تذكرات:

1-در صورتيكه جلسه با اكثريت شركا تشكيل شده باشد رعايت دعوت شركا وفق اساسنامه شركت يا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامي است.

2-شركا اصالتا” يا وكالتا” يا ولايتا” نام خود را همراه با ذكر سمت و ميزان سهم الشركه در صورت جلسه نوشته و امضا نمايند.در صورتيكه وكالتا” امضا مي نمايند ارائه كارت وكالت نامه رسمي( اصل يا رونوشت برابر اصل شده) الزامي است.

3-در صورتيكه تعداد شركا از 12 نفر بيشتر باشد  انتخاب هيات نظار مركب از سه نفر الزامي و در ابتدا صورتجلسه نام اعضاي هيات نظار نوشته شده و ذيل صورت جلسه را امضا نمايند.

4-تمام شركا ذيل تمام صفحات صورت جلسه را امضا نمايند.

5-صورت جلسه در 2 يا چند نسخه تهيه و تمام آنها امضا و يك نسخه به اداره ثبت شركتها ارائه شود.

6-در صورتي كه موضوع شركت نياز به اخذ مجوز از مرجع خاصي دارد مي توانيد قبل از ارائه صورت جلسه به اداره ثبت شركت ها نسبت به اخذ مجوز اقدام نماييد و هم چنين مي توانيد صورت جلسه را به اداره ثبت شركت ها تحويل وسپس نسبت به اخذ مجوز اقدام نماييد و هم چنين مي توانيد صورت جلسه را به اداره تحويل و استعلام اداره را به مرجع ذيربط ارائه نماييد.

7-صورتجلسه ظرف مدت يك ماه از تاريخ تشكيل جلسه تحويل اداره ثبت شركت ها شود.