نام شركت                                             شماره ثبت                                    سرمايه ثبت شده                            ريال       در تاريخ                       ساعت                       مجمع عمومي فوق العاده شركت با حضور كليه شركا / اكثريت شركا در محل شركت تشكيل و نسبت به تغيير محل شركت اتخاذ تصميم شد.              

 

      نام شركا                                             ميزان سهم الشركه

1-خانم/آقاي                           داراي                       ريال سهم الشركه

2-خانم/آقاي                           داراي                       ريال سهم الشركه

3-خانم/آقاي                           داراي                       ريال سهم الشركه

4-خانم/آقاي                           داراي                       ريال سهم الشركه

محل شركت از(آدرس قبلي) تهران                            خيابان                     كوچه                                  پلاك                             كد پستي                                  تلفن

(آدرس جديد) تهران                 خيابان                                كوچه                       پلاك                            كد پستي                                   تلفن          

انتقال يافت درنتيجه ماده                       اساسنامه بشرح فوق اصلاح مي گردد.

به خانم/آقاي               احدي از شركا( يا مدير عامل در صورتيكه از بين شركا باشد)يا وكيل رسمي شركت وكالت داده مي شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزينه هاي قانوني و امضا ذيل دفنر ثبت اقدام نمايد.

1-خانم/آقاي                                         امضا

2-خانم/آقاي                                       

3-خانم/آقاي                                       

تذكرات:

1-     در صورتيكه جلسه با اكثريت شركا تشكيل شده باشد رعايت دعوت شركا وفق اساسنامه يا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروري است.

2-     شركا اصالتا” يا وكالتا”  يا ولايتا” نام خود را همراه با ذكر ميزان سهم الشركه نوشته و امضا نمايند و در صورتيكه وكالتا” امضا مي نمايند ارائه وكالت نامه رسمي ( اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامي است.

3-     در صورتيكه تعداد شركا از 12 نفر بيشتر باشند انتخاب هيات نظار(مركب از سه نفر شركا) الزامي و در ابتدا صورت جلسه نام اعضاي هيات  نظار نوشته شود در ذيل صورتجلسه امضا نمايند

4-     امضا ذيل تمام صفحات صورت جلسه الزامي است.

5-     توجه: صورت جلسه ظرف مدت يكماه از تاريخ تشكيل جلسه تحويل اداره ثبت شركت ها شود.

6-     در صورتيكه اختيار تغيير محل طبق اساسنامه از وظايف هيات مديره باشند صورتجلسه هيات مديره با استفاده از نمونه ضميمه تنظيم و تسليم اداره ثبت شركت ها شود.