نام شركت                                             شماره ثبت                                    سرمايه ثبت شده                            ريال   در تاريخ                         ساعت                       مجمع عمومي فوق العاده شركت با حضور كليه شركا / اكثريت شركا در محل شركت تشكيل و نسبت به تاسيس شعبه بشرح ذيل اتخاذ تصميم شد.              

    نام شركا                                             ميزان سهم الشركه

1-خانم/آقاي                             داراي                       ريال سهم الشركه

2-خانم/آقاي                             داراي                       ريال سهم الشركه

3-خانم/آقاي                             داراي                       ريال سهم الشركه

4-خانم/آقاي                             داراي                       ريال سهم الشركه

ضرورت تاسيس شعبه در شهرستان                          مورد بحث و بررسي قرار گرفت در نتيجه مقرر گرديد كه شعبه

 شركت در شهرستان                     به آدرس خيابان                             كوچه                       پلاك    

 تعيين و خانم /آقاي                        احدي از شركا يا وكيل رسمي شركت وكالت داده مي شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

-خانم/آقاي                                         امضا

2-خانم/آقاي                                       

3-خانم/آقاي                                       

تذكرات:       

1-تصوير يك نسخه از صورت جلسه و تصوير اساسنامه و شركت نامه و تقاضانامه و فتوكپي شناسنامه مدير شعبه جهت ارسال به اداره ثبت شهرستاني كه شعبه در آنجا تاسيس مي شود بهمراه مدارك تحويل اداره ثبت شركت ها شود.

2-پس از  ثبت صورت جلسه و گذشتن مدتي به اداره ثبت شهرستان مربوطه جهت ثبت و اخذ شماره ثبت و اخذ آگهي تاسيس شعبه مراجعه شود.

3- صورت جلسه حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تشكيل جلسه تحويل اداره ثبت شركت ها شود.

4- در صورتيكه جلسه با اكثريت شركا تشكيل شده باشد رعايت دعوت شركا وفق اساسنامه شركت يا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامي است.

5-شركا اصالتا” يا وكالتا” يا ولايتا” نام خود را همراه با ذكر سمت و ميزان سهم الشركه در صورت جلسه نوشته و امضا نمايند.در صورتيكه وكالتا” امضا مي نمايند ارائه كارت نامه رسمي( اصل يا رونوشت برابر اصل شده) الزامي است.

6- در صورتيكه تعداد شركا از 12 نفر بيشتر باشد  انتخاب هيات نظار مركب از سه نفر الزامي و در ابتدا صورتجلسه نام اعضاي هيات نظار نوشته شده و ذيل صورت جلسه را امضا نمايند.

7-تمام شركا ذيل تمام صفحات صورت جلسه را امضا نمايند.

8-صورت جلسه در 2 يا چند نسخه تهيه و تمام آنها امضا و يك نسخه به اداره ثبت شركتها ارائه شود.

9-در صورتيكه تاسيس شعبه وفق اساسنامه شركت از اختيارات هيئت مديره باشد نسبت به تنظيم صورتجلسه هيئت مديره با استفاده از متن فوق اقدام شود.