نام شركت                                             شماره ثبت                                    سرمايه ثبت شده                            ريال       در تاريخ                         ساعت                       مجمع عمومي فوق العاده شركت با حضور كليه شركا / اكثريت شركا در محل شركت تشكيل و نسبت به انحلال شركت اتخاذ تصميم شد.              

    نام شركا                                             ميزان سهم الشركه

1-خانم/آقاي                             داراي                       ريال سهم الشركه

2-خانم/آقاي                             داراي                       ريال سهم الشركه

3-خانم/آقاي                             داراي                       ريال سهم الشركه

4-خانم/آقاي                             داراي                       ريال سهم الشركه

در خصوص انحلال شركت بحث و بررسي به عمل آمد و النهايه مقرر گرديد كه شركت منحل شود در نتيجه خانم /آقاي                      

                         به آدرس                                                           به سمت مدير تصفيه انتخاب شد ضمن اعلان قبولي سمت اقرار به در يافت اسناد و مدارك و دفاتر و دارايي هاي شركت نمود.

به خانم/ آقاي                            احدي از شركا يا وكيل رسمي شركت وكالت داده مي شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

1-خانم/آقاي                                         امضا

2-خانم/آقاي                                       

3-خانم/آقاي                                       

تذكرات:

1-آخرين روزنامه رسمي حاوي تغييرات شركت بهمراه صورت جلسه تحويل اداره ثبت شركت ها شود.

2-فتوكپي شناسنامه مدير تصفيه در صورتيكه خارج از شركا انتخاب  شده باشد ضميمه صورتجلسه گردد.

3- در صورتيكه جلسه با اكثريت شركا تشكيل شده باشد رعايت دعوت شركا وفق اساسنامه شركت يا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامي است

4- شركا اصالتا” يا وكالتا” يا ولايتا” نام خود را همراه با ذكر سمت و ميزان سهم الشركه در صورت جلسه نوشته و امضا نمايند.در صورتيكه وكالتا” امضا مي نمايند ارائه كارت نامه رسمي( اصل يا رونوشت برابر اصل شده) الزامي است.

5- در صورتيكه تعداد شركا از 12 نفر بيشتر باشد  انتخاب هيات نظار مركب از سه نفر الزامي و در ابتدا صورتجلسه نام اعضاي هيات نظار نوشته شده و ذيل صورت جلسه را امضا نمايند.

6- تمام شركا ذيل تمام صفحات صورت جلسه را امضا نمايند

7- صورت جلسه در 2 يا چند نسخه تهيه و تمام آنها امضا و يك نسخه به اداره ثبت شركتها ارائه شود

8- صورت جلسه حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تشكيل جلسه تحويل اداره ثبت شركت ها شود.