نام شركت                                             شماره ثبت                                    سرمايه ثبت شده                            ريال       در تاريخ                 ساعت                       مجمع عمومي فوق العاده شركت با حضور كليه شركا / اكثريت شركا در محل شركت تشكيل و نسبت به افزايش سرمايه با ورود شريك جديد اتخاذ تصميم شد.              

    نام شركا                                             ميزان سهم الشركه

1-خانم/آقاي                           داراي                       ريال سهم الشركه

2-خانم/آقاي                           داراي                       ريال سهم الشركه

3-خانم/آقاي                           داراي                       ريال سهم الشركه

4-خانم/آقاي                           داراي                       ريال سهم الشركه

پس از مذاكره در خصوص وضعيت شركت تصميم  گرفته شد كه :

1-خانم/ آقاي                         فرزند                          متولد                                  شماره شناسنامه                         صادره از                 به آدرس                                       با پرداخت                           ريال                    به صندوق شركت در ضمره شركا در آمد.

2-خانم/ آقاي                         فرزند                          متولد                                  شماره شناسنامه                         صادره از                 به آدرس                                       با پرداخت                           ريال                    به صندوق شركت در ضمره شركا در آمد.

مدير عامل شركت اقرار به دريافت مبلغ افزايش يافته نمود         

سرمايه شركت از                       ريال به                              ريال افزايش يافت و در نتيجه  ماده                         اساسنامه به شرح مذكور اصلاح مي گردد.

به خانم/آقاي                       احدي از شركا يا وكيل رسمي شركت وكالت داده ميشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت  و امضا ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

-خانم/آقاي                                         امضا

2-خانم/آقاي                                       

3-خانم/آقاي                                       

تذكرات:

1-فتوكپي شناسنامه شركا جديد همراه صورتجلسه به ادره ثبت شركت ها تحويل شود.

2-در صورتيكه آورده شركا جديد غير نقدي باشد طي صورت جلسه اي آن آورده ارزيابي شده و قيمت توافقي ذكر و به امضا كليه شركا برسد و جزو اسناد شركت ضبط گردد.

3-در صورتيكه جلسه با اكثريت شركا تشكيل شده باشد رعايت دعوت شركا وفق اساسنامه شركت يا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامي است.

4- شركا اصالتا” يا وكالتا” يا ولايتا” نام خود را همراه با ذكر سمت و ميزان سهم الشركه در صورت جلسه نوشته و امضا نمايند.در صورتيكه وكالتا” امضا مي نمايند ارائه كارت نامه رسمي( اصل يا رونوشت برابر اصل شده) الزامي است.

5-در صورتيكه تعداد شركا از 12 نفر بيشتر باشد  انتخاب هيات نظار مركب از سه نفر الزامي و در ابتدا صورتجلسه نام اعضاي هيات نظار نوشته شده و ذيل صورت جلسه را امضا نمايند.

6-تمام شركا ذيل تمام صفحات صورت جلسه را امضا نمايند.

7-صورتجلسه در دو يا چند نسخه تهيه و تمام آنها امضا و يك نسخه به اداره ثبت شركت ها ارائه شود.

8-صورتجلسه ظرف يك ماه از تاريخ تشكيل صورتجلسه تحويل اداره ثبت شركت ها شود.