ریاست محترم اداره  ثبت شركت ها و موسسات غیر تجاری

با سلام

احتراما” خواهشمند است اجازه فرمایید بر اساس ماده 26 نظامنامه اجرا قانون ثبت شركت ها دفتر ثبت شركت                                       كه تحت شماره                                           به ثبت رسیده را ملاحظه نمایم.

 

 

                                                                                                                             نام ونام خانوادگی متقاضی

                                                                                                                                             امضا