مدیریت محترم اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی

با سلام

احتراما” خواهشمند است مراتب عدم انحلال شركت                                 سهامی خاص ثبت شده به شماره                                                       را به وزارت امور خارجه اعلام فرمایند.

 

 

                                                                                                                نام ونام خانوادگی مدیر عامل شركت

                                                                                                                                      امضا