آگهی حق تقدم شركت                         سهامی خاص ثبت شده به شماره                             باطلاع كلیه سهامداران شركت                           سهامی خاص ثبت شده به شماره                               میرساند.

كه با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ                            و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره ، نظر به اینكه مقرر است سرمایه شركت از مبلغ                                       ریال به مبلغ                           ریال منقسم به                         سهم                              ریالی  با نام / بی نام یا تواما” از طریق (مطالبات – آورده نقدی یا تواما” و یا موارد دیگر مندرج ماده 158 لایحه اصلاحی قانون تجارت) افزایش یابد از كلیه سهامداران محترم شركت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت 60 روز از حق تقدم خود نسبت به                                  استفاده نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب جاری شماره                                شركت نزد بانك                              شعبه                             واریز و فیش رمربوطه را به دفتر شركت واقع در تهران خیابان                                                         كوچه                          پلاك                       كد پستی                              تسلیم نماید.بدیهی است پس از انقضا مهلت مقرر هیات مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.

 

هیات مدیره شركت