اظهار نظر داوران در مورد اشخاص ثالث که طرف دعوی نبوده و از طریق قرار داوری صادر از دادگاه

در داوری دخالت نداشته اند و ثانیاً به لحاظ ارتباط با دعاوی مطر وحه در نظریه داوران بر آنها وظائف و

تکالیفی مقرر گردیده است باید چگونگی شرکت و پذیرفته شدن اشخاص ثالث در داوری روشن و معلوم

گردد. در صورتی که اشخاص مذکور به لح اظ ارتباط آنها با دعاوی مطروحه و عدم حل قضیه بدون

حضور آنها در داوری در جلسات داوری شرکت نموده و اصل داوری و شرائط آن را قبول داشته و مورد

632 و 633 سابق ) ) تأیید قرار داده باشند و رأی داوری که با رعایت مقررات و اجازه مادتین 455 و 456

قانون آیین دادرسی مدنی صادر و به طرفین و اشخاصی که در رأی داوری وظائف و تکالیفی دارند، ابلاغ

شده باشد، این رأی با عدم وصول اعتراض قابل ترتیب اثر و بالنتیجه قابل اجراء می باشد و در غیر این

667 سا بق) قانون یاد ) صورت داوران از حدود اختیارات خود خارج شده اند و با لحاظ مقررات ماده 493

شده نظریه ایشان از حیث قابل اجراء بودن خالی از وجاهت قانونی می باشد