نظريه 7376/7- 7/11/1376 اداره حقوقي دادگستري:  صدور اجراييه بر اساس  نظريه سرداور بدون همراه داشتن نظريه   موافق يك يا هر دو  داور اختصاصي  مجوز قانوني ندارد ، به عبارت ديگر براي صدور اجراييه  نظريه اكثريت داوران  ضروري است.