نظريه 6031 /7- 24/9/1375 اداره حقوقي دادگستري: ارجاع امر به داوري موكول به احراز وجود اختلاف  و تراضي طرفين  به داوري مي باشد علي هذا اگر معامله  اي كه به سبب فسخ يا اقاله منحي گردد و در نتيجه  اصل معامله يا قرارداد از بين برود  بديهي است كه شرط داوري  پيش بيني شده در آن نيز  مانند بقيه تعهدات  و شروط ا ز بين رفته است  مگر اينكه طرفين  در مورد همين  موضوع يعني   از بين رفتن اصل قرارداد  يا معامله اختلاف داشته باشند  كه مي بايست وفق ماده 636 ق.ا.د.م 1318 ( فعلا” ماده 461 ق.ا.د.م 1379) رفتار گردد. صرف درج شرط داوري   در قراردادي كه اصل  آن فسخ يا اقاله شده و از بين رفته تكليفي براي دادگا ه جهت ارجاع امر به داوري نمي باشد.

1-   ماده 62 مكرر ق.م.ا الحاقي مصوب  27/2/1377 محكوميت قطعي  كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل،  محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد  و پس از انقضاي  مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد.

–       محكوماني كه به قطع  عضو در جرايم مشمول حد ، پنج سال پس از اجراي حكم.

–       محكومان به شلاق در جرايم  مشمول حد يك سال پس از اجراي حكم

–       محكومان به حبس تعريزي بيش از  سه سال ، دو سال پس از اجراي حكم.

تبصره 1- حقوق اجتماعي عبارت است از  حقوقي كه قانون گذار  براي اتباع  كشور  جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم  در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم  دادگاه صالح مي باشد از قبيل:

ز- انتخاب شدن  به سمت داوري  و كارشناسي در مراجع رسمي

توسط |2012-08-24T10:35:26+03:30جولای 28th, 2012|نظرات مشورتی داوری|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه