نظريه 5675/7-12/9/1379 اداره حقوقي دادگستري:  تقاضاي ابطال راي داور  اعم از اينكه دادگاه  دعوا را داوري  ارجاع كرده   يا راي  داور خارج از دادگاه صادر  شده باشد در هر صورت  در خواست ابطال  آن با عنايت به مادتين 489 و 490   ق.ا.د.م  1379 غير مالي تلقي مي شود.