نظريه 4819/4/7/1383 اداره حقوقي دادگستري: راي داور چنانچه بر اثر اعتراض يكي از طرفين داير بر ابطال راي داور مورد رسيدگي قرار گرفته و تاييد باشد   و يا دادگاه با ابطال راي داور راسا” به صدور راي كرده باشد  مشمول مقررات ماده  2 ق.ن.ا.م. 1377 خواهد بود زيرا در هر دو حالت راي صادره عينا” مورد قبول دادگاه قرار  گرفته است ولي اگر به لحاظ نقض پرونده  مانند عدم پرداخت  هزينه دادرسي يا ساير هزينه ها ، دادگاه بدون اظهار نظر در مورد صحت يا عدم صحت راي داور اعتراض عنوان شده  به راي داور را رد كرده باشد مشمول مقررات ماده  2 قانون مذكور نخواهد بود.