نظريه 1130/7- 8/2/1381 اداره حقوقي دادگستري:  صراحت ماده 470 ق .ا. د.م  1379  كليه قضات حتي با تراضي طرفين ، اعم از اينكه  موضوع اختلاف  در دادگاه مطرح شده  يا نشده باشد و اعم از اينكه  قاضي  در دادگاه شاغل باشد  يا در ادارات  قوه قضاييه  مثل اداره كل حقوقي  و تدوين قوانين ، فني ، عفو و بخشودگي و… ممنوع داوري هستند.