چنانچه طرف دعوی کیفری یا حقوقی مطروحه از طرف داور، قبل از اصدار رأی داوری، به طریق قانونی عدول از داوری مرضی الطرفین را به جهت امر حادث، اعلام نموده باشد، مورد از موارد عدم صلاحیت وردِ داور خواهد بود.