برحسب رویۀ قضایی (که عمومات قانون آن را تایید می کند ) دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک

داوری و احراز صلاحیت داور و تشخیص و تعیین موضوعی که باید در آن داوری شود و مطالعه رأی داور

و مطابقت آن با موضوع مورد داوری و تشخیص صدور رأی در مدت مقرر و در حدود صلاحیت داور

دستور اجراء رأی داور را می دهد.